Nye Drammen skal bygge hele kommunen. Krokstadelva og Berger, Strømsø og Bragernes - alle tettsteder er like viktige. Men hvordan lykkes vi med det? Fellesnemnda dro til Vejle i Danmark for å lære.

Vejle og byens omland er nesten som Nye Drammen, med én regionhovedstad og mindre steder rundt, mye landområder og ganske store avstander, om lag 20 kilometer fra byen til tettstedene lengst unna. Vejle by har rundt 55.000 innbyggere, og Vejle kommune har 115.000 – og kommunen vokser med vel tusen innbyggere i året.

Parallellene til nye Drammen er derfor mange. Dessuten er det ti år siden kommunereformen kom til Vejle, en kommune som hadde akkurat de samme ambisjonene som nye Drammen, nemlig en flerkjernet utvikling som forutsetter vekst i hele kommunen. I dag kan Vejle slå fast at kommunen har lyktes. Men hva er suksesskriteriene? Fellesnemnda i nye Drammen satte seg "på skolebenken" i et hotell i Vejle sentrum og lærte mye av både politikere, byråkrater og representanter for grendeutvalg.

Tre visjoner

Vejle kommune hadde tre visjoner for den nye kommunen. Det skulle skapes levende og attraktive lokalsamfunn i hele kommunen. Det skulle skapes et velfungerende nærdemokrati hvor innbyggerne engasjerte seg og tok ansvar i sine lokalsamfunn. Det skulle dessuten skapes et bærekraftig utvikling i landdistriktene, med fokus på lokalt samhold, velfungerende infrastruktur og naturopplevelser.

For å oppfylle disse visjonene, ble det satt noen konkrete mål. Det lokale engasjementet og samspillet mellom kommunen på den ene siden og innbyggerne og næringsliv på den andre, skulle bedres gjennom å slippe til flere og nye krefter. Det ble etablert frivillige, lokale nettverk i alle lokalsamfunn som hadde som oppgave å arbeide med lokal utvikling, etter modell fra det vi i Norge gjerne kaller grendeutvalg.

Færre politikere

Dialogen mellom kommunestyret og disse grendeutvalgene ble styrket, og det ble skapt en enighet om at by og land var like viktige, også når det gjaldt å bevilge penger til eksempelvis fellesanlegg som svømmehaller og annet. Et eget prosjekt var å legge til rette for attraktive boliger i utkantene i kommunen samt effektiv kollektivtransport fra landsbyene og inn til sentrum.

Samtidig var det ikke alle som jublet over utviklingen. 120 kommunestyrepolitikere fra i alt fem kommuner i og rundt Vejle ble redusert til 31. Det var tøft for dem som ble vraket. På den annen side ble det flere som engasjerte seg i politikk og samfunnsutvikling, men da utenfor kommunestyresalen.

I så måte mente foredragsholderne at de færreste mente at det var bedre før. Delegasjonen fra nye Drammen møtte også begeistrede representanter fra det grendeutvalget som arbeidet lengst fra Vejle sentrum. De hadde nylig greid å overtale kommunestyret til å bygge kommunens neste svømmehall hos dem. Det var deres største politiske seier så langt og ville medføre et betydelig løft for det tettstedet de representerte.

Til inspirasjon

Men hvis selv det minste tettstedet skal behandles likt som regionhovedstaden, blir ikke da hovedbyen glemt? Niels Clemmensen, Velje kommunes formann i Utvalget for lokalsamfunn og nærdemokrati, benektet det, og det skyldtes statlige og private investeringer. Selv om kommunen bevilger like mye til lokalsamfunnene som til byen, så vil byen – der de aller fleste bor – likevel få mest fordi det er der staten investerer tyngst og fordi det er alltid byene som er mest attraktive investeringsobjektene for privat kapital.

Da Fellesnemnda i nye Drammen møtets sist uke, ble erfaringene fra Danmark drøftet. Nemnda var enige om at det er mye kunnskap å hente i Danmark og at studieturen således var meget vellykket, men det holder ikke å kopiere en dansk modell. Vi må skape vårt eget. Derfor er Vejles modell til inspirasjon for det arbeidet som nå begynner.

På bildet nedenfor orienterer Niels Clemmensen, Vejle kommune, Fellesnemnda i nye Drammen om kommunens arbeid med flerkjernet utvikling. 

Niels Clemmesen, Vejle, og Fellesnemnda