Det er ikke bare innbyggerne i Nye Drammens ti kommunedeler som inviteres til dialogmøter om dagen. Det gjelder også en rekke grupper som er viktige premissleverandører for kommunens tjenestetilbud.

Nylig ble det arrangert dialogmøte med eldreråd og råd for personer med nedsatt funksjonsevne. Fra administrasjonen møtte prosjektrådmann Elisabeth Enger og direktørene Hege Rokke og Siri Skøien. Fra administrasjonen møtte forøvrig Vegard Hetty Andersen og Kjell Ove Johansen.

Oppmøtet fra organisasasjonene var stort. Derfra møtte 17 representanter.

Dialogmøte med eldrerådet og rådet for personer med nedsatt funksjonsevne
17 representanter fra eldererådet og rådet for personer med nedsatt funksjonsevne møtte da Nye Drammen kommune inviterte til dialogmøte.

Det ble holdt innledninger om etableringen av nye råd ved Vegard Hetty Andersen, og om noen av de veivalgene som Nye Drammen nå legger opp til ved Elisabeth Enger, Hege Rokke og Siri Skøien.

I stikkords form noterte administrasjonen seg føgende viktige innspill som nå tas med videre i prosessen fram mot ny kommune:

  • Ved valget må tilretteleggingen for ulike grupper også omfatte de med kognitive funksjonsnedsettelser.
  • De politikerne som skal sitte i rådene må være faste kommunestyrerepresentanter, og de må representere både posisjon og opposisjon (slik praktiseres systemet i Drammen i dag).
  • Det må gis folkevalgtopplæring også til sekretærene i rådene. Sekretærene må ha forståelse for at aktive råd krever administrativ støtte.
  • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) og Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) kan bidra med innspill til folkevalgtopplæringen.
  • Det er viktig å nå bredt ut med informasjon om rådenes formål, organisering, rolle og arbeidsform. Rådsarbeid må også være en del av den ordinære folkevalgtopplæringen til kommunestyrets medlemmer. I dag er det for lite kunnskap om rådene og deres funksjon blant de folkevalgte, i andre lag og foreninger og hos enkeltpersoner.
  • I rekrutteringen til rådene er det viktig at det står en organisasjon bak de som velges/ utpekes. De bør ikke bare representere seg selv.
  • Geografisk spredning av representantene i rådene vil være særlig viktig i starten på den nye kommunen. Rådene bør ha representanter fra både Drammen, Nedre Eiker og Svelvik. Ingen av de gamle kommunene bør falle ut!
  • Viktig at tjenestetilbudet i de nye kommunedelene preges av forutsigbarhet og likhet.
  • Eldre må være med i nærutvalgene!
  • Knutepunkt - trenger aktivitetssentra som er attraktivt for ulike aldersgrupper