Utkast til lokal forskrift - til offentlig høring: Forskrift om rett til langtids botilbud i sykehjem eller i bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester i Drammen kommune.

Forslag til forskrift om rett til langtids botilbud i sykehjem eller i bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester i Drammen kommune (last ned) legges med dette ut på offentlig høring.

Helse- og omsorgstjenesteloven og Pasient- og brukerrettighetsloven tydeliggjør retten til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, og skal bidra til bedre forutsigbarhet og åpenhet rundt tildelingsprosessen. Kommunen er pålagt å ha lokal forskrift med kommunale kriterier for tildeling.

Tidligere Drammen, Nedre Eiker og Svelvik kommune har alle hatt lokal forskrift om rett til langtids botilbud i sykehjem eller i bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester. I forbindelse med at disse kommunene nå slår seg sammen og danner en ny kommune, er det utarbeidet forslag til ny forskrift basert på forskriften i de tidligere kommunene.

Rådmannen ber om høringsinnspill til forslaget til ny forskrift. Rådmannen ber særskilt om innspill på:

  • Ivaretar forslaget til forskrift retten til langtids botilbud i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester?
  • Forslaget til kriterier i § 5, legger opp til en helhetsvurdering før tildeling av langtids botilbud. Ivaretar kriteriene forskriftens formål om styrking av den enkeltes rettsstilling og økt forutsigbarhet?
  • Bør en garanti for effektuering av vedtak om bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester innen en tidsfrist hjemles i forskriften?

Tidligere Drammen og Svelvik kommune har hatt en garanti for effektuering av vedtak innen 28 dager, mens tidligere Nedre Eiker kommune ikke har hatt slik garanti.

Behandling av saken i hovedutvalg for helse, sosial og omsorg

Saken ble behandlet i hovedutvalg for helse, sosial og omsorg 12. november 2019. Her ble det fremmet forslag om garanti for plass innen 28 dager, slik at forskriftens § 7 punkt 3 vil lyde:

Innbygger er vurdert til å være i behov av langtids botilbud eller bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, men kan ivaretas forsvarlig i eget hjem til slikt botilbud kan tilbys. Her skal det fattes vedtak om hvilke tiltak kommunen vil sette i verk for å sikre at innbyggerens tjenestebehov blir ivaretatt på en forsvarlig måte i nåværende bolig fram til innflytting i sykehjem eller bolig med heldøgns tjenester. Innbyggeren med et slik vedtak sikres en garanti om plass innen 28 dager. Dersom ikke kommunene klarer å oppfylle denne garantien skal det kjøpes ekstern plass uten unødig opphold. (endring fra rådmannens forslag er uthevet)

Frist for høringsinnspill og videre behandling

Frist for å gi uttalelse til forskriftsforslaget er 29. november 2019. Etter at høringsfristen er utløpt, vil saken bli endelig behandlet i kommunestyret 10. desember 2019. Høringsinnspillene vil bli ettersendt saken. Forskriften er foreslått med ikrafttredelse fra 1. januar 2020. Tilsvarende forskrifter i tidligere Drammen, Nedre Eiker og Svelvik kommuner oppheves fra samme dato

Uttalelsen skal gis skriftlig til Drammen kommune, Postboks 7500, 3008 Drammen, eller til

Vi presiserer at høringen er åpen, og at alle er velkommen til å sende innspill.