Ordfører Andreas Muri og gruppeleder Kristin Moe Surlien mottok begeistret applaus da de fortalte om oppgaveutvalg for Kommune-Norge.

Andreas Muri og Kristin Moe Surlien

Det var på Kommunaldepartementets store konferanse om fremtidens lokaldemokrati mandag og tirsdag denne uken at Muri og Surlien var blant innlederne i ett av flere parallellseminarer. De redegjorde begeistret for kommunens bruk av såkalet oppgaveutvalg som en måte å involvere innbyggerne i noen viktige prosjekter som Svelvik kommune holder på med.

Tre oppgaveutvalg

Svelvik har nedsatt oppgaveutvalg der folkevalgte sitter side om side med innbyggere. De tre utvalgene arbeider med henholdsvis fremtidens omsorgstjenester, en omdømmekampanje for Svelvik mot 2020 og en temaplan for friluftsliv og rekreasjon.

Formålet med oppgaveutvalgene er å styrke samarbeidet mellom lokalpolitikerne og innbyggerne, og sikre gode vilkår for innovasjon og  ressurseffektiv utvikling. Oppgaveutvalg er midlertidige, rådgivende og tematisk avgrensede utvalg. De skiller seg fra de eksisterende faste utvalgene ved at de også har med innbyggere, og at de har til formål å samskape løsninger, problemer og utfordringer, som er definert og avgrenset, i et mandat vedtatt av kommunestyret. Oppgaveutvalgene er altså ikke å anse som politiske utvalg etter kommuneloven, men som en metode for medvirkning.

Ulike roller

Politikere og innbyggere har ulike roller i oppgaveutvalgene. Politikerne som velges inn i oppgaveutvalgene velger de øvrige medlemmene (innbyggere/andre) etter gjennomført annonsering og vurdering fra administrasjonen, jf. de kompetanseprofiler/kriterier kommunestyret har satt for medlemmer til utvalget. Innbyggerne i utvalget representerer bare seg selv, ikke lag eller foreninger, men er sidestilte med politikerne i utvalget. Innbyggerrepresentantene i utvalget er likestilte med politikerne i utvalget. Oppgaveutvalget i Svelvik har inntil 15 medlemmer; normalt fem folkevalgte og ti innbyggere. 

Muri og Surlien fikk mange spørsmål etter sitt foredrag på konferansen på Lillestrøm, fra store deler av Kommune-Norge. Flere kommuner lot seg begeistre av en modell som er utprøvet i Danmark og kan vise til goder resultater.