Det mest verdifulle med disse dialogmøtene er at vi politikere får svært viktige innspill som vi ellers ikke ville fått, oppsummerte Aps Mads Hilden etter dialogmøtet på Fjell bydelshus torsdag kveld.

Dette var det tredje dialogmøtet etter Svelvik og Mjøndalen. Dialogmøtene er et forum der folkevalgte som arbeider med lokaldemokrati og stedsutvikling i den nye kommunen, får møte noen nøkkelpersoner i lokalsamfunnet. Møtene er åpne, og det er også anledning for andre å sette sed ved bordene og komme med innspill. I tillegg til diskusjoner, er det også foredrag og informasjon om det som skjer i nærmiljøet.

Mobilisering av ressurser

På Fjell bydelshus orienterte først lederen av Danvik og Fjell frivillighetssentral, Tina Fagerhus Brodal, om mobilisering av frivillig innsats. Diakon Signe Myklebust fortalte om ressursmobilisering i bydelen. Gjennom eksempler hvordan kirken har spilt og fortsatt spiller en viktig brobyggende rolle. At muslimske kvinner finner det helt naturlig å delta i trim- og treningsaktiviteter i et kirkebygg, sier mye om et viktig brobygger- og integrasjonsarbeid.

Prosjektleder for Fjell 2020, Lillian Sandbakken Eilertsen, og lederen for Drammensbiblioteket, Monica Nyhus, orienterte om de omfattende planene for Fjell. Nytt kulturhus skal stå ferdig høsten 2019 og bestå av både bydelshus med skolebibliotek, ungdomsklubb og frivillighetssentral. Bydelshuset skal bli en møteplass for folk i alle aldre, en arena for felles opplevelser.

Bydelen Fjell/Austad blir således den eneste bydelen i Drammen med eget bydelshus med festsal, eget bibliotek, frivillighetssentral, nærmiljøkontor, helsestasjon, jordmor og lokal tilstedeværelse fra Nav.

I denne sammenheng la ikke representantene fra Brandengen skjul på at de føler seg litt i skyggen av "heldige Fjell". Virksomhetsleder Gro Tveten orienterte om planene for Brandengen Nærmiljøsenter som ogs¨å blir et viktig møteplass i Rundom-området.

Rundt bordene gikk diskusjonen ivrig blant rundt 50 fremmøtte. Blant annet ble deltakerne på dialogmøtet bedt om å diskutere hva man mener man har lyktes med så langt, og hva som har vært mindre vellykket. Del to av spørsmålsstillingen var om hvilke forventinger man har fremover.

Ivrige diskusjoner

Fjell er på mange måter en svært interessant bydel. Tilsvarende bydeler i andre land er gjerne en smeltedigel av ulike sosiale utfordringer. Fjell er nok den bydelen i Drammen med lavest kriminalitet og minst rusproblemer. Det betyr ikke at det ikke fins utforrdinger, både på Fjell og Brandenga, men mye har vært gjort bra og det gjelder å ta vare på den kompetansen en har bygget opp over flere tiår.

Det komme mange innspill fra bordene. Disse blir nå sammenfattet i en rapport som vi kommer tilbake til.

Bildene nedenfor er lederen for Danvik/Fjell frivillighetssentral, Tina Fagerhus Brodal, som holdt det første innlegget på dialogmøtet, og rundt bordene var det ivrig diskusjon.