Når klokka bikker tolv natt til 2020 må 89 veier i Nedre Eiker, Svelvik og Drammen være omdøpt. Kart og geodata-avdelingene i de tre kommunene har startet arbeidet.

I forbindelse med kommunesammenslåingen jobbes det med lokaldemokrati, kommunikasjon, økonomi, HR, sak og arkiv, eierskap og teknisk – for å nevne noe.

I oktober møttes ansatte i de tre kommunene som jobber med kart og geodata på Landfallhytta. På facebooksiden Kart og geodata – Drammen kommune ble treffet oppsummert slik:

«Mye tyder på at kommunesammenslåingen mellom Nedre Eiker, Svelvik og Drammen kommer til å gå bra. I hvert fall hvis vi skal dømme ut i fra gårsdagens fryktelig lokale kart- og oppmålingsdag på Landfallhytta i Drammensmarka. I strålende sol og vindstille over tåka, møttes vi for å bli bedre kjent. Det ligger an til flere hyggelige dater».

Kart og geodata møttes på Landfalltjern for å diskutere og planlegge kommunesammenslåing.
BILDE: De ansatte på kart- og geodata i Drammen og Nedre Eiker møttes kommuner på Landfallhytta i høst. Det var startskuddet for arbeidet som må gjøres mot en nye felles kommune i 2020.

Tre store oppgaver

Det er gjort  kartlegging innen arbeidet og det lages en plan for hvordan man kan gå fram når det gjelder bestemmelse av veinavn, men ingen formelle grupper er nedsatt. Det vil bli nedsatt prosjektgrupper for både vei og matrikkel, men det er ikke gjort ennå. Her vil det være geografisk jevn representasjon og deltakelse fra tillitsvalgte.

Medarbeidere fra kart og geodata i Drammen og Nedre Eiker er i gang med å se på likheter og ulikheter mellom de tre kommunene.

Svelvik har ikke egen kart- og geodataavdeling, så Drammen er deres vertskommune. De tre største oppgavene de har foran seg er:

  • Like gatenavn i de tre kommunene som må endres, og med påfølgende omadresseringer.
  • Gårds- og bruksnummer som må endres.
  • Valg av felles digitale verktøy (kartforvaltningssystemer).

 

Kvalitetssikring

Jobben som hver eneste dag gjøres av ansatte på kart- og geodata er styrt av matrikkelloven (lov om eiendomsregister) og plan- og bygningsloven. Lovverket skal følges, så jobben kommunene gjør er i utgangspunktet lik. Forskjellen er arbeidsprosessen. Oftest er det antall ansatte som gjør at jobben utføres på ulikt vis.

- I Drammen må et oppdrag om oppmåling gjennom mange ledd for å få jobben ferdig utført. I Nedre Eiker er det ofte en person som gjør hele jobben med saksbehandling, oppmåling og matrikkelføing (registrering av nye grenser i eiendomskartet), sier Torunn Fredriksen.

Fredriksen er fagansvarlig i kart og geodata i Drammen kommune.

Hun forklarer at begge arbeidsmåtene har sine fordeler og ulemper.
- I en liten kommune har man fordelen av at man følger hele prosessen fra start til slutt, og man får varierte arbeidsoppgaver og arbeidsdager, forklarer Fredriksen og fortsetter:

- I større kommuner med større fagmiljøer kan det oppleves mer byråkratisk siden oppgavene som utføres må gjennom flere ledd. Samtidig blir det bedre kvalitetssikring. Det sikrer alle parters interesser. 

«Matrikkelloven skal sikre tilgang til viktige eiendomsopplysninger, ved at det blir ført et enhetlig og pålitelig register (matrikkelen) over alle faste eiendommer i landet, og at grenser og eiendomsforhold blir klarlagt. Lova skal videre sikre tilgang til et felles geodetisk grunnlag», står det i lovdata.

Gatenavn

En av de virkelig store oppgavene kart og geodata har foran seg før overgangen til en ny kommune, er nye gatenavn og adressering:

  • Seks gatenavn er like for alle tre kommunene.
  • Drammen og Svelvik har 23 like gatenavn.
  • Svelvik og Nedre Eiker har 20 like gatenavn.
  • Nedre Eiker og Drammen har 46 like gatenavn.

Teknisk, altså selve utføringen av dette, vil ikke by på store problemer for den nye kommunen. Men det er prosessen rundt som vil bli en stor jobb. Prosessen om fastsetting av navn er forskjellige i dagens tre kommuner. Man må bli enige om hensiktsmessige kriterier for hvilke veier som skal skifte navn og hvordan sakbehandlingen og politiske vedtak skal organiseres. 

Alle eiendommer har unike gårds- og bruksnumre innenfor kommunen. Ved sammenslåingen vil en rekke numre være like og må derfor endres. 

Digitale verktøy

Den tredje av de mer krevende oppgavene, er å velge hva slags verktøy som skal brukes. Nedre Eiker og Drammen har i dag ulike kartforvaltningssystemer. 

Når man er en felles kommune i 2020 bør det være klart hvilke kartforvaltningsverktør og kartinnsynsløsninger som skal brukes.

- Her får vi en jobb å gjøre, sier Fredriksen.

Fagfolkene har hatt direkte kontakt med kommuner som er, eller har vært, gjennom de samme prosessene mot sammenslåing til en ny kommune.