Elisabeth Enger har pekt ut sine åtte direktører, som sammen med henne skal utgjøre toppledelsen i Nye Drammen kommune. Vektleggingen av direktørområder som arbeid, inkludering, miljø og folkehelse er unike i nasjonal sammenheng.

Ledergruppa til Elisabeth Enger samlet på prosjektkontoret.
BILDE: Karl Fredrik Lund (bak f.v.), Manuela Ramin-Osmundsen, Tron Julin, Siri M. Skøien, Einar Jørstad. Foran fra venstre: Kirsti Aas Olsen, Elisabeth Enger, Karen Tone Børsum og Hege Rokke.
 
- Vi skal være et strategisk team og sørge for de store linjene, sier prosjektrådmann Elisabeth Enger.
Direktørenes ansvarsområder griper inn i hverandre, og det vil stilles store krav til at hver enkelt direktør evner å se det helhetlige bildet i kommunens virksomhet.
Vi har tatt en prat med direktørene om jobbene deres. Om hva de tror må til for å lykkes i arbeidet med å slå sammen de tre kommunene og hva de tror blir de største utfordringene i arbeidet.
 

Hege T. Rokke (55)

Bosted: Konnerud. Stilling: Direktør for omsorg. Bakgrunn: Utdannet sykepleier, samt diverse lederutdanninger. Har hatt lederstillinger på ulikt nivå i Drammen kommune siden 1993. Kom til Nye Drammen kommune fra stillingen som kommunalsjef for Helse og velferd i Nedre Eiker kommune.

Omsorgsfeltet er et krevende og utfordrende område i hele Kommune-Norge. Det blir en stadig større andel eldre, og kommuneøkonomien blir strammere. Det krever at kommunene finner nye og kloke løsninger, har sterkere fokus på forebygging og legger til rette for at innbyggerne trygt kan bo hjemme lenger.
- Det å gi gode tjenester til innbyggerne innenfor stramme økonomiske rammer er helt klart en utfordring på mitt område, sier Hege Rokke.
55-åringen fra Konnerud har gått gradene. Hun har hatt jobb som assistent ved Lier sykehus, som sykepleier i spesialisthelsetjenesten og har jobbet seg opp til jobb som kommunalsjef i Nedre Eiker. Hun har selv kjent hvor skoen kan trykke i de ulike lederposisjonene, noe hun tror er en fordel når hun nå går inn i en direktørrolle i den nye kommunen.
- Jeg vet hvilke utfordringer en avdelingsleder kan stå i. Det er der tjenestene ytes og mange prioriteringer må gjøres, sier Rokke.
Hvordan omsorgstjenestene skal organiseres i den nye kommunen, er foreløpig ikke avklart. Dét jobber Rokke og resten av lederstaben med i disse dager.
- Jeg skal ha det overordnede ansvaret for utbygging, utforming og organisering av omsorgs-tjenestene. Vi skal gi kvalitetsmessig gode, framtids-rettede tjenester hvor mestring av eget liv, fellesskap, gode boløsninger, og bruk av velferdsteknologi vil være viktige satsingsområder.
Et område Hege Rokke er spesielt opptatt av, er heltidskultur. I den nye kommunen skal normen være stillinger i 100 prosent, slik at flest mulig jobber heltid.
- Større stillingsbrøker gir bedre kontinuitet og kvalitet for brukerne og mer attraktive arbeidsplasser med bedre arbeidsmiljø, sier Rokke.
Siri Skøien og Hege Rokke på kontoret til Nye Drammen på Bragernes Torg
BILDE: Hege Rokke (t.v) og Siri Skøien i lokalene til Nye Drammen å Bragernes Torg.
 

Siri M. Skøien (52)

Bosted: Nøste, Lier. Stilling: Direktør for folkehelse og miljø. Bakgrunn: Utdannet jurist. Har jobbet i Miljøverndepartementet, Asker kommune, privat advokatfirma og Jernbaneverket. Kom til Nye Drammen kommune fra stillingen som kommunalsjef for tekniske tjenester i Nedre Eiker kommune.

Siri M. Skøien er opptatt av at det settes tydelige mål som man i fellesskap skal strekke seg etter for å lykkes med å bygge en god ny kommune.
- Vi må trekke i samme retning, og dét må under-bygges av en god kultur. Kulturen skal være preget av tillit, samtidig som det er en selvfølge at lover og regler følges og politiske vedtak gjennomføres. Tillitsbasert ledelse er en forutsetning for at ledere og ansatte skal tørre å ta ansvar og prøve ut nye ting. Dét er innovasjon, som igjen er forutsetning for utvikling og effektivisering, sier hun.
Som direktør for folkehelse og miljø har Skøien gått inn i en stilling som ingen, verken i Svelvik, Drammen eller Nedre Eiker, har hatt før henne. Hun skal gå opp stien selv, men vet hun har et sterkt lederteam tett ved sin side på veien fremover.
Siri M. Skøien brenner for dette. Hun ivrer etter å ta tak i de store samfunnsoppgavene.
- Det er ingen quickfix for å løse miljøutfordringer eller folkehelseutfordringer som f.eks, ungdoms psykiske helse. Både nasjonale og globale forhold påvirker, og én av utfordringene er å finne fram til de rette virkemidlene på kommunalt nivå, sier hun.
Skøien forklarer miljøutfordringene som todelte.
- Det ene er å bidra til at menneskeskapte klima-påvirkninger begrenses, og det andre er å tilpasse seg et endret klima. Som ekstremvær.
Som kommunalsjef i Nedre Eiker vet hun godt hvilke konsekvenser ekstremvær kan få. Både ekstrem-været Frida i 2012, flommen i Drammenselva i 2013 og store nedbørsmengder i 2015 førte til store ødeleggelser i Nedre Eiker.
Kirsti Aas Olsen står i kontorlokalene til nye Drammen
BILDE: Kirsti Aas Olsen er direktør for administrasjon og administrativ effektivisering.
 

Kirsti Aas Olsen (60)

Bosted: Krokstadelva. Stilling: Direktør for administrasjon og administrativ effektivisering. Bakgrunn: Utdannet ingeniør, adjunkt, innen ledelse og jus. Kom til Nye Drammen kommune fra stillingen som HR- og utviklingsdirektør i Drammen kommune.

Kirsti Aas Olsen kommer fra jobben som HR- og utviklingsdirektør i Drammen kommune. Nå er området administrasjon og administrativ effektivisering. Dette er et felt som blir spesielt viktig i den nye kommunen. Her ligger noe av hovedkjernen i det å slå seg sammen – at man skal bruke ressursene bedre og mer effektivt.
- Først og fremst skal jeg være en del av et lederteamsom skal samarbeide for å ivareta både det helhetlige og strategiske ansvaret som toppledelsen har, sier Kirsti Aas Olsen.
- Spesifikt vil det si at jeg vil ha ansvar for å sørge for at vi skal bruke mer av våre tilgjengelige ressurser på brukerne og mindre på administrasjon.
I byggingen av en ny kommune er hun opptatt av å inkludere innbyggere og ansatte for å skape tillit. Hun tygger ekstra på ordet tillit og understreker viktigheten av at det får topp prioritet.
- Kunnskap gir trygghet og tillit. Derfor blir det viktig å informere og inkludere, noe som gjelder både overfor ansatte og innbyggere, sier Aas Olsen og tilføyer at de må ha sterkt fokus på å få enda bedre lokaldemokratiske løsninger enn vi har i dag.
Med 13 år i ledelsen i Drammen kommune og sju år i Nedre Eiker har Aas Olsen lang fartstid som kommunal toppleder. Hun er optimist, løsningsorientert og liker å samhandle.
- Alle de tre kommunene leverer gode tjenester i dag, men jeg håper jo at tjenestene blir enda bedre i den nye kommunen, sier Aas Olsen.
- Jeg gleder meg veldig til å være med på å bygge en ny kommune og få lov til å gjennomføre det politikerne har besluttet.
Trond Julin på et møterom i Nye Drammens lokaler.
BILDE: Trond Julin er direktør for styring og eierskap i den nye kommunen. Fram til 01.01 2020 skal han også være rådmann i Drammen kommune.
 

Trond Julin (59)

Bosted: Stoppenkollen, Lier. Stilling: Direktør for styring og eierskap. Bakgrunn: Er økonomi- og lederutdannet. Har hatt lederjobber i kommunesektoren, staten og offentlige eide selskaper. Med hovedvekt på strategiarbeid, økonomistyring, finans, eierstyring og næringsarbeid. Er i dag konstituert rådmann i Drammen kommune, og skal kombinere de to jobbene ut 2019.

Ett av Trond Julins ønsker for den nye kommunen er å vise i praksis at det er en god idé å slå sammen de tre kommunene. At man virkelig klarer å ta ut effekten og styrken som ligger i det å bli en større kommune.
- Jeg har tro på at vi sammen kan få til en bedre utnyttelse av ressursene, og at vi kan få brukt mer
penger på tjenesteproduksjon og mindre på administrasjon, sier Julin og tilføyer:
- Men jeg tror også at vi blir så store at vi får større bredde og bedre kompetanse i kommunen.
Når man blir større, har man også råd til å ha spisskompetanse. Og med større bredde i fagmiljøene kan vi bli bedre, rett og slett.
Trond Julin kjenner sektoren han skal jobbe med, veldig godt. Han har jobbet med områdene styring og eierskap både i kommune, fylke, stat og privat sektor gjennom hele arbeidslivet - noe som gjør at han evner å se større perspektiver.
Han mener det er viktig og nyttig for å forstå kommunens rolle overfor næringslivet og hele samfunnet. Julin vet at det er tøffe prioriteringer som må til for å få en kommune til å gå rundt.  
- Man har ikke råd til alt. Men vi skal bestrebe gode prosesser i forkant av prioriteringene, sier Julin.
Trond Julin innrømmer at han gleder seg litt til kalenderen viser 01.01.2020. Da kan han konsentrere
seg om én ting. Frem til da skal han være både rådmann i Drammen og direktør i Nye Drammen
kommune. To jobber som hver for seg er godt over snittet arbeidskrevende.
- Det blir veldig mye, men jeg har flinke folk rundt meg. Jeg er vant med å ha jobber hvor det er mye å gjøre, sier han.
Det å ha gode folk rundt seg, gode systemer, god oversikt og jobbe strukturert er oppskriften på å få arbeidshverdagen i hop for Julin. Alle direktørene vi har pratet med, liker å komme seg ut i skog og mark, på beina, sykkel eller på ski. For Karl Fredrik Lund kan man slenge på fotball, alpint og en aktiv hverdag med fire barn.
 

Karl Fredrik Lund (50)

Bosted: Oslo. Stilling: Direktør for utvikling og digitalisering. Bakgrunn: Har mastergrad fra både BI og NHH. Har hatt ulike lederjobber både som linjeleder innenfor varehandel, eiendom og telekom/IT samt vårt rådgiver ved noen av de største konsulenthusene.

Lund skal gå inn i en jobb der deti stor grad handler om hvordan Nye Drammen kommune skal ta del i den teknologiske utviklingen og finne frem til gode og nye løsninger for kommunen og innbyggerne.
- Jeg skal bidra til å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor, samtidig som innbyggere og nærings-
liv har forventninger om en enklere hverdag. Vi ønsker å skape en sømløs brukeropplevelse for innbyggerne.
I bunn og grunn mener han det handler det om å gjøre Drammen til et bedre sted å bo for innbyggerne – på tvers av alle tjenesteområder. 
portrett av Karl Fredrik lUnd
BILDE: Karl Fredrik Lund, direktør for utviking og digitalisering.
Lund tror han bringer med seg et litt annet perspektiv inn i ledergruppa til Nye Drammen.
- Jeg har i hele min yrkeskarriere jobbet i kommersielle virksomheter. Jeg tror min måte å se verden og løse utfordringer på vil skape et enda bredere diskusjonsgrunnlag i ledergruppa, sier Lund.
Han tror dette er bidrag som kan være nyttige. Samtidig ser han at det er en utfordring at han ikke har noe offentlig erfaring.
- Det blir en jobb å forstå og tilpasse meg kommunal sektor. Men alle nye jobber har sine utfordringer, sier Lund med et smil.
Han ser på samfunnsoppdraget i jobben som  spennende, og det er annerledes enn å drive kommersiell virksomhet.
- Man kan påvirke hvordan det er å bo og leve i en by som faktisk tar brukerorientering på alvor og tar i bruk nye løsninger. Når det gjøres, har vi gjort en forskjell.

Karen Tone Børsum (59)

Bosted: Drammen sentrum. Stilling: Direktør for utdanning. Bakgrunn: Pedagogisk utdanning og lederutdanning. Har jobbet innenfor utdanningsområdet siden 1993. Kom til Nye Drammen kommune fra stillingen som kommunalsjef for oppvekst og utdanning i Svelvik kommune.

Som direktør for utdanning vil Karen Tone Børsum jobbe for at kommunen skal ha gode utdannings- og oppvekstsvilkår, at det skal være en god og trygg kommune for barn og unge å vokse opp i, og at alle føler seg inkludert.
For Børsum er det også viktig å lykkes med å etablere samhandling med aktører utenfor kommuneorganisasjonen.
- Det er mange utenfor kommunen som også jobber med barn og unges oppvekstvilkår. Gjennom samarbeid med disse aktørene kan vi få til mer enn vi kan hver for oss, sier Børsum.
En viktig suksessfaktor for å lykkes med Nye Drammen mener hun er å få alle aktørene til å spille på samme lag og mot samme mål. For å få til dette har hun tro på god involvering og det å skape engasjement for oppdraget.
- Sammen ønsker vi å gjøre Drammen til en god kommune å bo i, sier Børsum.
59-åringen har lang og variert erfaring innenfor utdanningsområdet og kjenner feltet godt.
- Jeg har stått i krevende oppdrag, og det vil det nok også bli i denne jobben, sier Børsum.
Som mormor til to og som et menneske med stort engasjement for barn og unge, er det viktig for henne å legge til rette for å skape trygge og kompetente unge voksne.
- For meg blir det viktig å sørge for kvalitet på opplæringstilbudet og å sikre riktige prioriteringer og effektivitet.  Jeg er opptatt av å lykkes med å benytte den store kompetansen og de tilgjengelige ressursene vi har på en best mulig måte, slik at vi kan gi barn og unge de beste mulighetene for god utdanning og best mulig oppvekstvilkår, sier Børsum.
- Å gi våre barn en god utdanning er viktig. Det er de som skal bære framtiden og samfunnet videre.
 

Einar Jørstad (35)

Bosted: Nærsnes, Røyken. Stilling: Direktør for by – og stedsutvikling og kultur. Bakgrunn: Har en master i sosiologi samt videreutdannelse innen ledelse og samfunnsinnovasjon. Kommer til Nye Drammen kommune ved årsskiftet fra stillingen som kommunalsjef for samfunn og næring i Lier kommune.

Som direktør for by- og stedsutvikling blir en av oppgavene til Einar Jørstad å knytte arbeidet på kulturfeltet sammen med by- og stedsutviklingsarbeidet. For selv om by- og stedsutvikling handler mye om infrastruktur, at det skal planlegges for å bygge både veier og bygninger, handler det også om folk.
35-åringen er utdannet sosiolog. Den samfunnsvitenskapelige utdannelsen vektlegger relasjoner mellom mennesker og hvordan man jobber og fungerer sammen på ulike samfunnsnivå.
portrett einar Jørstad
BILDE: Einar Jørstad, direktør for by- og stedsutviking og kultur.
- Vi skal ha folk i sentrum, både ved å involvere innbyggerne i arbeidet og tenke på hvordan det skal være å bo eller besøke de ulike stedene, sier Jørstad og tilføyer:
- Stedsutvikling handler også om å skape tilhørighet og identitet. Det er det viktig å ha med seg i arbeidet når vi bygger en ny kommune.
Felles for mange av de nye direktørene er at de ønsker at Nye Drammen skal være en framoverlent kommune som både er i stand til og har mot til å tenke nytt og prøve nye ting og nye løsninger. Det gjelder også Einar Jørstad.
- Vi må evne å koble fagfolk mellom områdene og ha dialoger på tvers i kommunen, men også involvere eksterne aktører og befolkningen i arbeidet med å finne de gode ideene.
For å lykkes med dette trekker han fram godt samarbeid både mellom kommunen og innbyggerne, innad i den nye kommuneorganisasjonen og mellom administrasjonen og politisk nivå som suksesskriterier.

Manuela Ramin-Osmundsen (55)

Bosted: Oslo. Stilling: Direktør for arbeid og inkludering. Bakgrunn: Er utdannet jurist fra Frankrike, og har en master i ledelse fra BI. Hun var den første lederen for det statlige Senter mot etnisk diskriminering, og har blant annet vært assisterende direktør og direktør i UDI. Kommer fra jobb som HR sjef i Miljødirektoratet.

Manuela Ramin-Osmundsen (55) er ansatt som direktør for arbeid og inkludering.
Hun har ni års erfaring som toppleder i ulike statlige virksomheter, og hun var den første norske statsråden med minoritetsbakgrunn da hun ble utnevnt som barne- og familieminister i 2007. Hun har erfaring med samhandling med statlige, kommunale og frivillige virksomheter, og med å jobbe i skjæringspunktet mellom politikk og administrasjon.
Manuela Ramin-Osmundsen
BILDE: Manuela Ramin- Osmundsen er ansatt som direktør for arbeid og inkludering.
 
 
 Her kan du lese hele magasinet Nye Drammen 2020 i PDF.

Siste saker