Svelvik, Nedre Eiker og Drammen deltar på KS sin lokaldemokratiundersøkelse i år. Denne undersøkelsen er rettet både mot innbyggerne og de folkevalgte.

De tre kommunene skal sammen bygge sterkere lokaldemokratiske løsninger. Det er ønskelig å vite hvordan situasjonen er nå, for å ha noe å sammenligne med senere. Mellom 15. og 21. mai vil Opinion gjennomføre telefonintervjuer blant innbyggere, og vi oppfordrer de som blir oppringt til å svare.

Innbyggerundersøkelsen

KS har inngått avtale med et gallupbyrå om gjennomføring av innbyggerdelen av undersøkelsen, dvs ved telefonintervju med et representativt utvalg innbyggere i kommunene. Innbyggerdelen består av 14 påstander som respondenten bes å ta stilling til.

Spørsmålene er i tilnærmet likelydende fra undersøkelsen i 2014. Fra primo april 2017 vil gallupbyrådet kunne starte med telefonintervju av innbyggere i påmeldte kommuner. Kommunene har ingen oppgaver i forbindelse med dette. Denne undersøkelsen

Folkevalgtundersøkelsen

Folkevalgtdelen av lokaldemokratiundersøkelsen skal gjennomføres i kommunestyremøte. Til sammen 43 spørsmål (14 spørsmål samme som innbyggere + 29 spørsmål kun til folkevalgte) skal besvares elektronisk av det enkelte tilstedeværende kommunestyremedlem – faste og ev møtende vara. Også spørsmålene til folkevalgte er nærmest likelydende spørsmål som ble brukt i undersøkelsen i 2014, og således sammenlignbare.

Resultater og oppfølging

KS vil kunne hente ut resultater av folkevalgtdelen av undersøkelsen like i etterkant av gjennomføring, og vil umiddelbart kunne sende kommunene dette. Innbyggerdelen vil ta noe lengre tid fordi et eksternt gallupbyrå samler inn dataene som så skal lastes inn på portalen bedrekommune.no. Det er ikke mulig å gjøre løpende. Det tilstrebes at intervju av innbyggere gjennomføres så nær som mulig opptil det tidspunkt folkevalgte gjennomfører undersøkelsen.

KS tilbyr å gjennomgå resultatene av undersøkelsen i kommunestyret, og vil ta kontakt med den enkelte kommune om dette. Resultatene fra kommunene vil etter hvert også ligge tilgjengelig på en offentlig webportal www.bedrekommune.no