Rådmannen har nå besluttet hvor de ulike tjenestene innen kultur, idrett og frivillighet i Drammen kommune skal lokaliseres etter årsskiftet. – Jeg mener vi har kommet fram til en beslutning som bedre imøtekommer innspillene fra de ansatte, samtidig som vi ivaretar behovet for tverrfaglig samarbeid, sier rådmann Elisabeth Enger.

Lokaliseringen av de ikke-stedbundne ansatte i virksomhetene Arena kultur, idrett og friluftsliv og Arrangementer og aktiv fritid blir slik:

Virksomhetsleder for Arena kultur, idrett og friluftsliv, avdelingen Arena, anlegg og natur, virksomhetsleder for Arrangementer og aktiv fritid, og fagmiljøet for arrangementer og Interkultur samles på Union i Drammen (Grønland 60).

Under avdelingen Aktiv fritid ligger frivilligsentralene og støttekontakttjenesten. Frivilligsentralene skal legge til rette for frivillighet og dialog i lokalsamfunnene og blir derfor i hovedsak lokalisert i knutepunktene sammen med innbyggertorgene. Det blir frivilligsentral på rådhuset i Mjøndalen, Ligo-senteret på Åssiden, Konnerud senter, Arena Fjell og Fabrikkjordet aktivitetssenter i Svelvik.

Støttekontakttjenesten lokaliseres til rådhuset i Mjøndalen.

– Styrker det tverrfaglige arbeidet

– På Union samlokaliseres nå fagmiljøene som skal ivareta bruk og utvikling av kultur-, idretts- og friluftsarenaene. Sammen med fagmiljøet for arrangementer, herunder Interkultur, vil denne lokaliseringen gi en styrking av det tverrfaglige arbeidet med å tilrettelegge for ulike arrangementer og aktivitet i hele den nye kommunen. Når det gjelder støttekontakttjenesten vil de ha et nært samarbeid med Tjenestetildeling og koordinerende enhet som fra før er lokalisert i Mjøndalen, sier direktør for kultur-, by og stedsutvikling Einar Jørstad.

Avdelingen Kunst og kulturarv med avdelingsleder lokaliseres i Drammen rådhus. Ifølge Jørstad gjøres dette for å imøtekomme behovet for nær tilknytning til rådmannen og planmiljøene som lokaliseres på rådhuset. Medarbeiderne som er knyttet til Fossekleiva kultursenter, blir værende på Fossekleiva.

– Samlet vil denne lokaliseringen av de ikke stedbundne ansatte i virksomhetene i Kultur, idrett og frivillighet ivareta hensynet til samling av fagmiljøer og tverrfaglig samarbeid. Denne lokaliseringen utnytter også kapasitet i kommunens eide lokaler, sier Jørstad.

– En viktig bidragsyter

Rådmannen er klar på at denne lokaliseringen ikke innebærer noen endringer for ambisjonene om å utvikle knutepunktene og tjenester nær innbyggerne.

Tjenestetilbudet i knutepunktene skal utvikles over tid i dialog med innbyggere og relevante aktører på kultur-, idretts- og frivillighetsområdet. Det samlede fagmiljøet innen kultur, idrett og frivillighet blir en viktig bidragsyter i arbeidet med å tilby gode tjenester ute i kommunedelene, sier Jørstad.