Rådmannen har etter drøftinger med de ansattes organisasjoner besluttet lokalisering for de ikke-stedbundne tjenestene og enhetene i Drammen kommune etter 1. januar 2020.

- Jeg har på bakgrunn av de politiske føringene, mulighetsstudien fra Drammen Eiendom, høringsinnspillene fra ulike deler av organisasjonen og drøftingen med de ansattes organisasjoner tatt beslutningen om lokalisering av de ulike tjenestene og enhetene, sier rådmann Elisabeth Enger.

Seks innbyggertorg

Det blir etablert innbyggertorg i følgende knutepunkter:

  • Mjøndalen rådhus
  • Ligosenteret på Åssiden
  • Drammen rådhus (midlertidig lokalisering)
  • Strømsø gamle skole
  • Svelvik rådhus
  • Konnerud senter

Etableringen av innbyggertorgene skjer etter hvert som lokalene er ferdigstilt og klare til å tas i bruk.

Med unntak av innbyggertorgene og bibliotekene som er stedbundne, er beslutningen om lokalisering av øvrige tjenester og enheter innenfor kultur, idrett og frivillighet utsatt til uke 48. Dette gjøres fordi det er nødvendig med en nærmere beskrivelse av hvilke deler av virksomhetene som skal plasseres i knutepunktene.

- Oppfyller de politiske forutsetningene

Barnevernsvakten var i både mulighetsstudien fra Drammen Eiendom og rådmannens forslag lokalisert på Strømsø gamle skole. Etter drøftingene er det nå besluttet at den lokaliseres til legevakten.

Virksomhetsleder og rådgiver for Aktivitet og rehabilitering var foreslått lokalisert i Rosenkrantzgata 17, men blir nå lokalisert i Landfalløya 78.

I rådmannens forslag til lokalisering var VA kunde foreslått lokalisert til Brenna i Svelvik. Etter drøftingene er i utgangspunktet lokaliseringen opprettholdt. Men dersom det er behov for å ha deler av VA kunde andre steder i kommunen enn på Brenna, vil tilsvarende antall årsverk fra andre deler av VA kunne lokaliseres til Brenna. Det åpnes med andre ord for en intern flytting av arbeidsplasser innen virksomheten VA, så lenge fordelingen av arbeidsplasser mellom Svelvik og Drammen opprettholdes.

Lokalisering av øvrige ikke-stedbundne tjenester og enheter blir som i forslaget rådmannen la fram 12. november.

- Med en slik lokalisering oppfyller rådmannen politikernes forutsetninger i den politiske plattformen. Vi opprettholder antallet arbeidsplasser i dagens tre kommuner, og vi utnytter kapasiteten i kommunens eide lokaler på en mest mulig effektiv og hensiktsmessig måte. I tillegg ivaretar denne lokaliseringen hensynet til det tverrfaglige samarbeidet som blir viktig for å nå målene i den nye kommunen, sier rådmannen.

Enger påpeker at lokaliseringen er viktig for både enkeltansatte og for kommunens virksomheter.

- Å lokalisere de ulike tjenestene og enhetene har vært et omfattende puslespill. Det er ikke mulig å gjennomføre dette arbeidet på en måte som sikrer hver enkelt virksomhet den beste lokaliseringen for akkurat dem. Vi har vært nødt til å se på hvordan lokaliseringen som helhet blir best mulig. Jeg er klar over at samlokalisering fremmer samarbeid, men der vi ikke har fått til en samlokalisering, må vi sikre godt samarbeid mellom de ansatte på andre måter, sier Enger.

Flyttefasen

Arbeidet med å lokalisere de ulike tjenestene og enhetene går nå inn i en ny fase; selve flyttefasen. I løpet av kort tid vil Drammen Eiendom komme med et forslag til hvordan flyttingen skal gjennomføres.

- Målet er at alle skal være på plass i nye lokaler før sommeren 2020. For mange blir det én flytting, altså fra nåværende lokaler og rett inn i nye permanente lokaler. Men noen må også regne med at det kan bli flytting to ganger. Noen må flytte til midlertidige lokaler før de permanente lokalene er klare for innflytting. Dette handler også om å få flyttekabalen til å gå opp, sier rådmann Elisabeth Enger.

Det er imidlertid et viktig mål at ingen skal være nødt til å flytte mer enn to ganger.

Informasjon om når de ulike tjenestene og enhetene skal flytte, kommer så fort dette er avklart.