I overgangen til nye Drammen kommune, skal alle de ansatte i Nedre Eiker, Drammen og Svelvik sikres en forutsigbar og trygg omstillingsprosess. Torsdag var omstillingsdokumentet på politikernes bord. De var enige om at det må diskuteres mer.

Andreas, ordfører i Svelvik.
BILDE: Andreas Muri (H), ordfører i Svelvik.

Diskusjonen av omstillingsdokument var første sak ut i møte i fellesnemnda torsdag 12. oktober. Et dokument som er forhandlet fram med formål om å sikre en forutsigbar omstillingsprosess for alle kommunenes ansatte.

Dokumentet kommer opp til ny diskusjon i Partsammensatt samarbeidsutvalg torsdag 26. oktober.  

Noen utfordringer

Jan Tore Skjørshammer, Marit Nielsen og Frøydis Vaagsland er trioen som har jobbet fram det foreløpige omstillingsdokumentet. Marit Nielsen har ledet arbeidet, mens det var  Skjørshammer som i forkant av fellesnemndas møte presenterte hvordan de har jobbet seg fram til resultatet.

Det er tatt utgangspunkt i nye Asker kommunes omstillingsdokument. På veien har de fått innspill fra både de tillitsvalgte, og ledergruppene i de tre kommunene.
Skjørshammer forklarte at det var noen utfordringer underveis i arbeidet. Blant annet om hvor detaljert dokumentet skal være.

- Dette skal være et overordnet dokument. Så vi kan ikke spesifisere detaljert på alle områder, sa Skjørshammer.

Ikke i mål

Ordfører i Svelvik, Andreas Muri (H) påpekte at omstillingsdokumentet er ett av de viktigste dokumentene fellesnemnda skal behandle.

- Det skal gi trygghet og forutsigbarhet for alle de ansatte fram mot 2020, sa Andreas Muri.
Muri fortalte videre at utvalget som jobber med kommunesammenslåing i Svelvik kommune, har gått gjennom dokumentet linje for linje, ord for ord. Konklusjonene var at ikke alt var 100 prosent forståelig.

- Vi mener at vi ikke er i mål med dokumentet. Det er viktig at alle de ansatte som blir berørt av dette forstår hva som faktisk står der, sa Muri.
Han mener dokumentet bør bearbeides og diskuteres på nytt.

- Det er viktig for meg som ordfører å sikre gode tjenester for innbyggerne helt fram til 2020.

Må drøftes

Drammens Tove Paule (H) var opptatt av at dokumentet ikke skal være for detaljspesifikt, og stilte svelvikpolitikerne spørsmål om hva som var språklig vanskelig å forstå.

- Vi er ute etter å finne lettfattlige begreper og presiseringer slik at folk forstår hva som står der, og for at det skal være rettslig korrekt, svarte Mats Hilden (Svelvik Ap).

Han mente de hadde identifisert svakheter i dokumentet, og påpekte flere punkter som kunne tolkes ulikt. Et eksempel er hva en nøkkelrolle konkret betyr, og hvordan det tolkes i de ulike kommunene.  

- Dette er et fantastisk godt utgangspunkt, men la oss ta noen runder slik at dokumentet blir perfeksjonert, sa Hilden.

Fellesnemda ble enige om å drøfte dokumentet videre med de tillitsvalgte i partsammensatt samarbeidsutvalg (PSU) og gå noen runder til før det legges fram for vedtak.
Politikerne i Svelvik skal skrive et dokument med hva de mener bør presiseres i  omstillingsdokumentet.

Mads Hilden, politiker Svelvik Ap.
BILDE: Mads Hilden, politiker Svelvik Ap.

Forpliktelser

Omstillingsdokumentet skal ta for seg alt fra rekruttering, bemanning, ansettelser, permisjoner, lønnstilskudd og bemanningsplan, til overtallighet, kompetansetiltak og sluttvederlag. For å nevne noe.

Ingen skal miste jobben i forbindelse med etablering av nye Drammen kommune. Dette har kommunene forpliktet seg til gjennom den politiske plattformen. Det betyr at ingen kan sies opp som en direkte følge av kommunesammenslåingen, men en virksomhetsoverdragelse vil kunne føre til endringer for ansattes arbeidsforhold, fordi organisering, ledelse og arbeidsoppgaver kan bli endret.

Omstillingsutvalg

I omstillingsdokumentet er det et forslag om å etablere et felles omstillingsutvalg. Et utvalg som skal starte så snart det er praktisk mulig. Omstillingsutvalget skal bestå av tre representanter fra de tre kommunene, og tre tillitsvalgte som skal representere de ansatte.

Utvalgets rolle skal være å vurdere stillinger som skal lyses ut internt/eksternt i de tre kommunene, for å unngå at det rekrutteres til stillinger der det kan oppstå duplisering i en ny kommune. 

Hele omstillingsprosessen skal kjennetegnes av god medvirkning fra ansattes representanter og samhandling mellom partene.