Alle grensene på kartet i de tre kommunene er fjernet, og så er kartet over Nye Drammen tegnet på nytt. Nå foreligger skissen over nye kommunedeler som gjør at hver enkelt kommunedel skal ha de samme forutsetningene for utvikling.

Dialogmøte på solberg skole.
BILDE: Mads Hilden på dialogmøte i hallen på Solberg skole.

– Vi begynte med å viske ut de gamle kommunegrensene på kartet slik at vi kunne se den nye kommunen som en helhet. har vært frigjørende å viske ut grensene på kartet. Det var frigjørende og ga nye muligheter, sier Mads Hilden som leder arbeidsgruppen for stedsutvikling i Nye Drammen. 5, desember behandlet fellesnemnda i Nye Drammen inndelingen av nye kommunedeler.

Den nye kommunen blir stor med over 100.000 innbyggere og inndelingen i kommunedeler skal sikre at avstanden til kommunen blri mindre slik at alle lokalsamfunnn får de samme mulioghetene til å utvikle seg.

Kommunedeler

Det er lagt flere prinsipper til grunn for inndelingen. Blant annet er det tatt hensyn til befolkningsmengde i dag og i morgen, reisemønster, demografi (befolkningssammensetning) og transportårer.

Følgende kommunedeler foreslås (innbyggertall fra 2017 i parantes):

  1. Mjøndalen, Åsen og Steinberg (10462)
  2. Krokstadelva og Stenseth (8019)
  3. Solbergmoen, Solbergelva og Åssiden (17734)
  4. Rødskog og Gulskogen (5078)
  5. Konnerud (10970)
  6. Strømsø ovenfor Vestfoldbanen (Danvik, Austad og Fjell) (10431)
  7. Strømsø nedenfor Vestfoldbanen (Grønland, Marienlyst og Brandengen) (10339)
  8. Bragernes og Øren (13196)
  9. Skoger, Tangen, Åskollen og Nesbygda (7600)
  10. Svelvik sentrum, Ebbestad og Berger (5302)

De folkevalgte er langt i sine drøftinger om den nye kommunen skal inndeles i områder på tvers av de gamle kommunegrensene, og de ulike områdene i den nye kommunen skal gis navnet «kommunedeler».

Tilknyttet disse områdene kommer det til å bli etablert lokaldemokratiske organer, nærutvalg, der politikerne møter de lokale innbyggerne.

Disse nærutvalgene kommer til å danne grunnlaget for innbyggermedvirkning i den nye kommunen. Lag, foreninger, organisasjoner og andre vil kunne henvende seg til nærutvalget for å fremme synspunkter og saker. Nærutvalgene får også en egen kommunalt ansatt koordinator som blir et bindeledd både mellom nærutvalget og kommunen, og mellom innbyggerne, lag og foreninger og nærutvalget.

Lokalsamfunnene

Denne måten å organisere lokalsamfunnene på er ikke bare til gode for innbyggerne, men også av hensyn til den nye storkommunen. Koblingen til lokalsamfunnene er av stor betydning for Nye Drammens samfunnsansvar og tjenesteutvikling. Alle kommunedeler skal levere tjenester som er likeverdige på tvers av den nye kommunen.

Nye Drammen kommune skal blant annet kjennetegnes av forebygging, tidlig innsats, aktivt kulturliv og frivillighet. Derfor må slike tilbud være tilgjengelig uavhengig av hvor man bor. Det skal også være møteplasser for innbyggerne lokalt med samfunnshusfunksjon, både for unge og eldre, eksempelvis lagt til bibliotek eller skoler.

Utvalget som Hilden leder og administrasjonen har laget et saksfremlegg til fellesnemnda Hilden er godt tilfreds med: – Selv om de ulike kommunedelene har forskjellig størrelse og på mange måter er ulike, ser vi at nye kommunedeler gir nye muligheter. Dialogmøtet mellom Åssiden og Solbergelva ga oss verdifull innsikt i det. Det samme gjelder eksempelvis Svelvik sentrum som får en tydeligere profil med et nytt kommunedelskart, sier Hilden.

– Frykter du at diskusjonen om veibommer og skolegrenser kan stikke kjepper i hjulene for denne måten å inndele de nye kommunedelene på?

– Nei, vi kan verken la diskusjonen om finansiering av veibygging eller skolekretser styre måten vi setter opp kartet for den nye kommunen på. Først må vi finne et mest mulig hensiktsmessig kart for den nye kommunen, og så tar vi de andre diskusjonene etterpå.

Fellesnemnda vedtok et tilleggsforslag som ble fremmet av Arbeiderpartiets Eivind Knudsen. Det lyder: "Som et ledd i utviklinga av den nye kommunen er det viktig at man etter endelig behandling av BuskerudBypakke2 i Stortinget gjør tilpasninger av bomsnitt for å sikre at kommunedelene henger sammen."

Dette forslaget ble vedtatt mot tre stemmer, to fra Høyre og en fra Miljøpartiet.

Saksutredningen kan du lese her.