De siste årene har nåværende Drammen kommune gjennomført budsjetthøringer med lag og foreninger i forkant av budsjettbehandlingen. Dette blir ikke gjort på samme måte i høst, men det legges opp til en medvirkningsprosess fram mot budsjettrevisjonen før sommeren 2020.

Årsaken til at det ikke gjennomføres noen budsjetthøring i høst, er den spesielle situasjonen rundt kommunesammenslåingen.

Budsjettrevisjon

Budsjettforslaget som nå er lagt fram, er rådmannens forslag basert på politisk plattform og føringer fra fellesnemnda. Gjennom første halvår skal det arbeides med politiske prioriteringer i den nye kommunen, og det skal vedtas mye politikk som legger føringer for budsjettrevisjonen i juni.

I forkant av denne revisjonen blir det altså muligheter for lag og foreninger til å komme med sine innspill til kommunebudsjettet.

Behandles 10. desember

Kommunestyret behandler og vedtar økonomiplan 2020-23 og budsjett for 2020 tirsdag 10. desember.