Fredag møttes fellesnemndene i nye Drammen og nye Asker. Målet om å bli bedre kjent, diskutere felles utfordringer og lufte felles tanker ble nådd.

Fellesnemndene i nye Asker og nye Drammen møttes i Asker.
BILDE: Fellesnemndene i nye Asker og nye Drammen møttes i Asker fredag 13. oktober.

Nye Asker og nye Drammen har begge en spennende og utfordrende vei å gå før de er nye kommuner i 2020. Veien må kommunene gå selv, men å ha noen å sparre med, diskutere med og lære av, er nyttig både for nye Asker og nye Drammen.

Verkstedet ved Semsvann i Asker var arenaen for det første møtet mellom de to fellesnemndene fredag 13. oktober.

Har kommet lengre

Møtet var delt inn i tre bolker. Først ut var status i sammenslåingsprosessene, hvordan de har organisert seg og hvordan de jobber. Deretter var temaet eierstyring og interkommunale samarbeid, før lokaldemokrati og innbyggermedvirkning var siste bolk. 
Fra nye Drammen holdt Bent Inge Bye, Tore Opdal Hansen og Andreas Muri innledninger på de tre temaene, mens det var Askers ordfører Lene Konradi, Lars Joakim Tveit, rådmann i Hurum kommune og Lars Bjerke, rådmann i Asker som presenterte nye Asker.

Nye Asker har kommet lengre i sammenslåingsprosessen ved at det er opprettet politiske prosjekter som har begynt å jobbe med stedsutvikling og lokaldemokrati. De har bestilt utredninger på en rekke områder, blant annet organisering av eiendom. De har også vedtatt politisk hovedstruktur. Dermed er de også i gang med administrativ hovedstruktur.

Nyttig møte

Ordførerne Nedre Eiker, Drammen og Svelvik mente det var et svært nyttig og konstruktivt møte.

- Det at de har kommet lengre enn oss i arbeidet gjør at vi kan se og lære av hva de har gjort. Det er viktig å lytte til deres erfaringer, sa Tore Opdal Hansen og fortsatte: 

- At begge de nye kommunene gjør nybrottsarbeid gjør at nye Drammen og nye Asker kan dra nytte av hverandres erfaringer.  

- Det var et nyttig møte. Det viste at vi har mye å lære av hverandre, sa Bent Inge Bye.

- Vi er to nye kommuner som ligner mye på hverandre, både når det gjelder størrelse og det at det er en liten, en mellomstor og en stor kommune som slår seg sammen. Nye Asker ligger litt foran oss i løypa, så vi kan lære av erfaringene de har gjort seg, sa Andreas Muri.

God dialog

Nye Askers rådmann. Lars Bjerke, uttalte allerede i vår at han så nye Drammen som nye Askers viktigste strategiske samarbeidspartner. At de to nye storkommunene har mye å lære av hverandre, er det lite tvil om.

- Nye Asker og nye Drammen kommune har et framtidspotensiale. Vi gikk ikke inn i dette i detalj, men var veldig enige, sa Opdal Hansen.

Mellom postene på programmet var det satt av tid til politiske samtaler og drøftinger, både på politisk og administrativt nivå.
Politikerne opplevde at det var et godt politisk møte. Det var gode spørsmål og nysgjerrighet fra begge sider, og det var en god dialog som brakte folk framover.

- Med to så store kommuner i relativ nærhet, er det naturlig å tenke at vi kan samarbeide. Kanskje vi kan finne fornuftige samarbeidsplattformer som kan være nyttig for begge kommunene, sa Bent Inge Bye. 

- På grunn av vår geografiske plassering blir vi to nabokommuner som vil ha mange felles interesser, spesielt innen vei, kollektivtransport og helse (sykehus), og som naboer kan de nye nabokommunene kanskje også finne nye samarbeidsområder, sa Andreas Muri.

Han mente at der nye Drammen er nå, er det i hovedsak organisering av prosjektet og arbeidsformer som gir nyttig lærdom til prosessen videre.

Lærte av hverandre

Nye Asker likte nye Drammens modell med at fellesnemnda har drøftingsmøter for å sikre god forankring.
Mens nye Asker viste nye Drammen vei ved å forklare hvordan de tenker flerkjernet utvikling.

Det ble ikke avtalt noe nytt felles møte, men det kom opp ønsker om flere møter fre fellesnemndene fra begge hold.

- Vi kan nok ha nytte av å møtes et par ganger i året for ytterligere erfaringsutveksling, og for å bygge sterkere relasjoner mellom det som skal bli to gode kommunenaboer, sa Andreas Muri.

Foredrag

Foredragsholder Geir Vinsand, fra Nivi Analyse, var invitert til Asker for å prate om regionreform og kommunesammenslåing.

Vinsand var i sin tid sekretær for det såkalte Christiansen-utvalget som ble ledet av Ragnar Christiansen. Dette utvalget kom med sin innstilling i 1992, og det konstaterte at det var et stort behov for en kommune- og fylkesreform i Norge.

Siden den tid har Vinsand vært ambassadør for sterkere og sammenslåtte kommuner. Han holdt en underholdenede og tydelig foredrag om status i regionreformen og den øvrige statsforvaltningen. Og om hvordan de nye kommunene bør samarbeide om de regionale utfordringene i fremtiden. 

- Han kastet fram noen tanker og ideer som absolutt var verdt å ta med seg videre, sa Bent Inge Bye.