Fellesnemnda i Nye Drammen kommune ga tilslutning til en forventning om 2,5 til 3 prosents effektivisering som en engangseffekt ved etableringen av ny kommune.

Mens andre kommuner gjerne venter med effektivisering til kommunen er etablert, ønsker prosjektrådmannen og fellesnemnda å være i forkant.

Prosjektrådmann Elisabeth Enger ba i møtet i fellesnemnda torsdag om å få legge inn en forutsetning om effektivisering i forbindelse med budsjett- og planarbeidet for den nye kommunen. Samtidig settes kravet til egenfinansiering av investeringer til 15 prosent, som er lavere enn det den politiske plattformen legger opp til. Men egenfinansieringen skal tilbake til minst 20 prosent i løpet av ti år.

Prosjektrådmannen fikk bare godord for denne måten å forberede driften av den nye kommunen. Gjennom å ta et grep nå, får både administrasjonen og politikerne økt handlingsrom fra og med neste år.

Realitetsorientering

Ordfører Tore Opdal Hansen (H) beskrev prosjektrådmannens forslag som en realitetsorientering av den politiske plattformen, og han håpet samtidig på at Drammen får storbytilskudd, slik Nye Kristiansand nå har fått. Fellesnemndas leder, Bent Inge Bye (Ap), beskrev denne øvelsen som å sette seg et fornuftig mål for den økonomiske driften av den nye kommunen. Og sammenliknet det med sin egen karriere som høydehopper: Det gjaldt å sette seg ambisiøse mål, for deretter å øve og trene for å komme dit.

Mads Hilden (Ap) beskrev effektiviseringsmålene som ambisiøse, og at dette styringssignalet gir et verdifullt handlingsrom, mens Tove Paule (H) beskrev forslaget som et tiltak der man i realiteten ikke hadde noe valg, men samtidig understreket hun at effektiviseringer ikke skal gå på bekostning av kvaliteten på tjenestene.

I det partssammensatte utvalget som først diskuterte saken, tok både Fagforbundet og Hovedverneombudet ordet. Elisabeth Arntsen i Fagforbundet og hovedverneombud John Ole Olsen i Drammen kommune understreket viktigheten av at de ansattes organisasjoner blir tatt med på råd når effektiviseringstiltakene skal iverksettes, nettopp for å garantere at tjenestene ikke forringes. Det er de ansattes representanter som vet hvor skoen trykker, sa Arntsen.

Dette fulgte fellesnemndas leder, Bent Inge Bye opp, og føyde til at Nedre Eiker kommune har bred erfaring når det gjelder effektivisering, og at det ikke hadde vært mulig å få til uten bredt og fruktbart samarbeid med de tillitsvalgte.

Kutt i administrasjon

Den tyngste effektiviseringen skjer i administrasjonen av den nye kommunen. De tre kommunene har i dag til sammen rundt 5500 årsverk, fordelt på 6600 ansatte. En omstilling som innebærer for eksempel 150 færre årsverk, vil representere en effektivisering på om lag 2,7 prosent.

Nye Drammen kommune vil ha inntekter på nær 7,21 milliarder i 2019. Om lag 77 prosent av dette er frie inntekter, i form av skatteinntekter og rammetilskudd. Resten skriver seg fra salgs- og leieinntekter.

Hele saksdokumentet kan du lese her

Bildet viser fellesnemndas leder Bent Inge Bye og prosjektrådmann Elisabeth Enger.