91 veier i Nedre Eiker, Drammen og Svelvik trenger nytt navn når de tre kommunene blir Nye Drammen kommune. Her er oversikten over hvilke veier som får nytt navn.

Mange veier i Svelvik, Drammen og Nedre Eiker kommuner har identiske eller likelydende navn. I Nye Drammen kommune må hver enkelt vei ha sitt unike navn, noe som er spesielt viktig av beredskapshensyn. 7. juni ble saken om veinavnene behandlet i fellesnemnda. Forslaget som ble lagt frem, ble enstemmig vedtatt.

Her kan du se oversikten over hvilke veier som må bytte veinavn i de ulike kommunene:

Svelvik: 

Bråtanveien
Damveien
Elveveien
Fjeldsbyveien
Fjellveien
Flata
Granlia
Grensegaten
Industrigaten
Kikkutveien
Kirkegaten
Kneiken
Kongleveien
Kroken
Kroksveien
Lindeveien
Mellomdammen
Minkstien
Mårstien
Nerdammen
Nordbyveien
Olleveien
Skrenten
Skoglyveien
Solsvingen
Strandveien
Tyriveien
Tårnveien
Vinkelveien
Vårveien

Bilde av skiltet for Strandveien i Nedre Eiker
BILDE: Strandveien i Nedre Eiker får beholde veinavnet.

Drammen:

Bakkeveien
Briskeveien
Bueveien
Damveien
Eikveien
Fiolveien
Furusvingen
Jupiterveien
Lauvlia
Liaveien
Lyngveien
Merkurveien
Moreneveien
Nikkerudveien
Nygata
Olleveien
Revefaret
Seterveien
Skolebakken
Skrenten
Sletta
Stasjonsgata
Stegla
Strandveien
Tangenveien
Torneroseveien

Nedre Eiker:

Askeladden
Batteriveien
Bekkegata
Bergstien
Bråtan
Engene
Fagerlia
Fjellveien
Flata
Furulia
Jernbanegata
Kanonveien
Kirkeveien
Kjerraten
Lyngveien
Markveien
Nedre Torggate
Rådhusgata
Skogliveien
Skolegata
Smalgangen
Solbakken
Steinbakken
St. Olavs gate
Storgata
Tangenveien
Tomtegata
Toppen
Trollstien
Tunveien
Tverrveien
Utsikten
Verksveien
Øvre Torggate
Åsveien

Beboerne i disse veiene beholder gatenavnet, men en del adresser får nytt veinummer:

Baustrømveien
Buskerudveien
Langumveien
Sophie Amalies vei
Svelvikveien
Øvre Eikervei

Og her kan du se faktagrunnlaget og vurderingene som ligger til grunn for forslaget som er fremlagt. Gå inn på vedlegget til sak PS0052/18.

Ønsker innspill

Nå håper Nye Drammen kommune at folk i de tre kommunene kommer med gode forslag og innspill til nye veinavn. Hvem som helst kan komme med forslag, og forslagene sendes inn til en av disse maildressene innen 14. september 2018:

Språkrådet involveres

Forslagene som kommer inn, vil bli vurdert av en felles rådgivende samordningskomité for veinavn i Nye Drammen. Komiteen vil bestå av representanter fra alle tre kommunene, som sammen med administrasjonen legger frem forslag til nye navn for fellesnemda i løpet av november 2018. Samtidig vil stednavnstjenesten i Språkrådet være involvert for å sikre rett skrivemåte der dette er aktuelt.

Endelig veinavn vedtas i desember 2018 av de enkelte kommunestyrene i dagens kommuner. I løpet av første halvår 2019 vil tildeling av nye adresser finne sted.

Har du spørsmål vedrørende veinavnene, kan de stilles til Håkon Løvli i Drammen kommune (prosjektleder), Trondar Lien i Svelvik kommune og Erling Rud i Nedre Eiker kommune.

Her har du noen tips til navnsetting av veinavn.

Gangen videre:

  • 7. juni 2018: Vedtak av fellesnemda om hvilke veinavn som skal beholdes og endres.
  • Juni 2018: Kommunenes innbyggere informeres gjennom annonsering i lokale media og de kommunale hjemmesidene om behov for nye veinavn. Samtidig oppfordres innbyggerne til deltakelse ved å komme med forslag og innspill til veinavn. 
  • September 2018: Arbeidsgruppen går gjennom innkomne forslag, i samarbeid med «Rådgivende samordningskomite for veinavn i Nye Drammen».
  • September/oktober 2018: Stedsnavntjenesten/Språkrådet skal kontrollere skrivemåten for nye veinavn som skal til vedtak.
  • November 2018: Arbeidsgruppen legger frem for fellesnemda, forslag til vedtak for nye veinavn der alle forslag er vurdert. Fellesnemnda, vurdere nye veinavn og kommer med rådgivende vedtak før sak om vedtak i Svelvik, Nedre Eiker og Drammen.
  • November/desember 2018: Vedtak på nye veinavn gjøres i kommunestyrene i Svelvik og Nedre Eiker og i bystyret i Drammen.
  • Februar-oktober 2019: Diverse praktiske oppgaver knyttet til omadressering, skilting osv.
  • November 2019: Prosjektet avsluttes.