Rådmannens forslag til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 er det første budsjettforslaget i ny kommune. Budsjettprosessen har nødvendigvis måttet foregå før det nye kommunestyret ble konstituert.

Det politiske grunnlaget for budsjettforslaget ligger i felles politisk plattform, i dokumentet Veivalg nye Drammen og i andre signaler fra fellesnemnda. Det er foreløpig ikke utarbeidet planer og strategier som grunnlag for å gjøre prioriteringer. Rådmannen har derfor ikke funnet det riktig å strekke det politiske grunnlaget gjennom ytterligere konkretisering i budsjettforslaget.

Budsjett og økonomiplan er følgelig utarbeidet med et overordnet perspektiv. Et viktig mål i arbeidet har vært å skape handlingsrom for politiske prioriteringer i årene fremover. Budsjettet som behandles i høst er et rammebudsjett og er derfor mindre detaljert enn det som er vanlig i økonomiplansammenheng. Det legges opp til at et mer detaljert og konkretisert budsjett skal være klart for politisk behandling i juni.

Drammen kommunes økonomiske situasjon i 2020

I forkant av budsjettarbeidet er bemanningsplanene nedjustert med rundt 100 årsverk (netto). I tillegg er det etter rådmannens vurdering rom for å ta ut ytterligere 50 årsverk, som en effektivisering. Effektiviseringen er foreløpig lagt inn som et flatt prosentvis kutt i alle programområdene. Rådmannen vil komme tilbake til hvordan effektiviseringskravet skal fordeles mellom programområdene i forbindelse med revidert budsjett i juni. Selv om årsverk er utgangspunktet kan effektiviseringsgevinstene også komme fra kjøp av varer og tjenester.

Driften i de tre tidligere kommunene videreføres i Drammen kommune fra 1. januar 2020. For å kunne videreføre dagens drift, brukes alle kommunens løpende inntekter for å dekke løpende utgifter.

Drammen kommune har ambisjoner om et høyt investeringsnivå i økonomiplanperioden, i størrelsesorden 1,1 milliarder kroner per år. For å sikre at kommunens lånegjeld ikke blir for stor, er det vedtatt at 20 prosent av de ikke-rentable investeringene skal egenfinansieres. (For de nærmeste årene er kravet til egenfinansiering satt til 15 prosent.)

Dette er det ikke rom for i driftsøkonomien i 2020, og rådmannen legger i budsjettforslaget til grunn at kravet til egenfinansiering i 2020 (83,6 millioner kroner) dekkes av disposisjonsfondet.

For å kunne opprettholde et høyt investeringsnivå, vil det være nødvendig å ha et årlig driftsoverskudd. Rådmannen legger derfor til grunn et mål om at den eksisterende driften må tas ned med anslagsvis 2 prosent for å ha egenkapital til investeringer og for å etablere et politisk handlingsrom.

En slik omstilling vil være krevende og må derfor skje gradvis. Etter rådmannens vurdering bør det være mulig å ta ned driften med 50 millioner kroner i 2021, stigende til 100 millioner kroner i 2022 og 150 millioner kroner i 2023.

Bruken av disposisjonsfondet vil avta i takt med redusert driftsnivå. Mot slutten av økonomiplanperioden vil budsjettet på denne måten gå i pluss. Driftsoverskuddet vil kunne brukes til økt egenfinansiering eller til å øke det politiske handlingsrommet.

Elisabeth Enger presenterer økonomiplanen i rådhuset.
BILDE: Rådmann Elisabeth Enger presenterer økonomiplanen.

Oppdrag til kommunalsjefene i Drammen kommune

Frem mot 1. tertialrapport 2020 og revidert budsjett får alle kommunalsjefene i oppdrag å synliggjøre tiltak innenfor sine områder for å redusere driftsutgiftene. Dette arbeidet må gjøres i nært samarbeid med hovedutvalget som har ansvar for det enkelte programområde.

Dette betyr ikke at alle virksomheter skal redusere driften like mye. Første halvår 2020 skal brukes til å vurdere virkningen av en samlet reduksjon på inntil 2 prosent eller 150 millioner kroner, og kravet til nedtrekk for den enkelte virksomhet og det enkelte programområde vil kunne endres ved behandlingen av revidert budsjett i juni 2020. I denne prosessen vil det være nødvendig å ha et tett samspill med folkevalgte, innbyggere og organisasjoner.

Moderate investeringer i årene framover

Rådmannen foreslår i budsjettforslaget kun en videreføring av investeringer som allerede er under gjennomføring eller bundet opp med kontrakter i de tidligere kommunene. Dette tilsvarer en investeringsramme på 843 millioner kroner i 2020.

Harmonisering av priser, avgifter, gebyrer, egenandeler, kvalitet og tilgjengelighet

Det er det viktig at kommunale tjenester leveres med like høy kvalitet uavhengig av hvor i kommunen den enkelte bor. Likeledes bør enhetskostnadene for brukerne være de samme for den enkelte tjeneste. Når tre kommuner slås sammen, er det behov for å harmonisere tjenestetilbud, gebyrer, satser, strukturer og systemer.
Målet for harmoniseringsarbeidet i Drammen kommune er å sikre gode løsninger, stabil og sikker drift og økonomisk bærekraft i kommunen.

Det er kartlagt en lang rekke områder hvor det er behov for harmonisering. Det vil ikke være hensiktsmessig eller praktisk mulig å harmonisere alt innen 1.1.2020. Rådmannen har foretatt en tredeling av behovet for harmonisering:

  1. Hva som må harmoniseres før kommunen etableres 1.1.2020
  2. Hva som bør eller må harmoniseres i forbindelse med utvikling av tjenestene i løpet av 2020, i forkant av arbeidet med budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024
  3. Hva som kan harmoniseres i forbindelse med utvikling av tjenestene i løpet av kommunestyreperioden

Forhold som må harmoniseres før kommunen etableres 1.1.2020 er innarbeidet i driftsbudsjettet. Eksempler på slike tiltak er gebyrsatser for selvkostområder, egenbetalingssatser for helsetjenester og hjemmetjenester og institusjon. Videre blir det foretatt harmonisering av tjenestekvalitet, som blant annet kriterier for tjenestetildeling av praktisk bistand og bruk av startlån.

I 2020 vil programområdene arbeide videre med tjenesteutvikling, der blant annet de kartlagte harmoniseringsbehovene blir lagt grunn.