Toril Lislien er ansatt som kommunalsjef for næring og arbeid i Nye Drammen kommune. 51-åringen gleder seg til å komme tett innpå næringslivet i den nye storkommunen.

En av Toril Lisliens viktigste oppgaver i hennes nye jobb vil være å legge til rette for å drive et godt næringsliv i Nye Drammen kommune. Og få folk i arbeid.
Ny kommunalsjef for næring og arbeid Toril Lislien sitter ved en kontorpult.
BILDE: Toril Lislien starter i sin nye jobb som kommunalsjef for næring og arbeid en gang i løpet av høsten.
51-åringen skal lede i utviklingen av arbeidet med å knytte næringslivet tettere opp mot kommunens virksomhet, bidra til å gjøre kommunen attraktiv for næringslivet, og hun skal gjennomføre strategier som fremmer arbeid og inkludering.
Toril Lislien synes tankegangen til Nye Drammen kommune, med å jobbe på tvers av sektorene, både er riktig og viktig.
- Toril har variert erfaring fra privat og offentlig sektor. Hun har vært leder i mange år og har jobbet strategisk innenfor områder hvor samspill med næringsliv og innbyggere var sentralt for å lykkes, sier Manuela Ramin-Osmundsen, direktør for arbeid og inkludering i Nye Drammen kommune, og legger til:
- Hun har en fin personlighet og det er en god gjenklang i forståelsen av vårt samfunnsoppdrag.

God dialog

Toril Lislien tror at det å spille på lag og være et bindeledd begge veier mellom kommune og det private næringslivet, vil være viktig i tiden som kommer. Og, det å være med på å løfte i flokk for å oppnå gode resultater. Hun vet det allerede skjer mye bra i forhold til  næringsutviklingen i Drammen, og det ønsker hun å bygge videre på.
Den nye kommunalsjefen ønsker å få en god dialog med næringslivet, og et godt samarbeid mellom næringsliv og kommune for å finne gode løsninger.
- Jeg tror at gjensidig tillit mellom kommune og næringsliv vil være avgjørende for å lykkes. Næringslivet og innbyggerne må oppleve at kommunen ønsker å legge til rette for deres og byens beste, sier Toril Lislien.

Folk i arbeid

Lislien nevner videre noen punkter for å oppnå gode vekstvilkår i den nye kommunen; flere arbeidsplasser, økt sysselsetting og mindre utenforskap.
- Å få folk i arbeid er en utrolig viktig faktor. Spesielt i et folkehelseperspektiv, sier hun.

-        Det å føle seg til nytte, ha et nettverk, og føle at man utvikler seg har stor betydning for å hindre at folk faller utenfor. 

Lislien mener at kompetanse er ett av stikkordene for lykkes med dette. Økt kompetanse gjøre folk mer attraktive for arbeidsmarkedet. Arbeidsgivere må være med på å definere hvilken kompetanse det er behov for. Derfor er dialog og samarbeid mellom kommune, næringsliv og utdanningsinstitusjoner svært viktig. 
Toril Lislien synes hun har fått en utrolig spennende jobb. At det er en ny og litt annerledes stilling ser hun på som interessant. Hun har mer enn 17 års ledererfaring fra sentrale roller i flere virksomheter, og har hatt ansvar for mer enn 170 ansatte.
Hun har jobbet både i kommune og stat, i private virksomheter og hun har vært selvstendig næringsdrivende og hatt styreverv i private virksomheter. Alt dette gjør at hun har et godt overblikk over hvordan de ulike sektorene kan nyttiggjøre seg av hverandre.
- Det er nødvendig å kunne se helheten. Det er kanskje en av styrkene mine, sier Lislien.

Stort mangfold

Lislien vet at de tre kommunene har et stort mangfold i typer bedrifter og næringer. Det er alt fra store hjørnesteinsbedrifter, til små gründernæringer.  51-åringen ser på det som en styrke fremfor en hindring.
- Kanskje man kan få til noe større. Kanskje man kan dra nytte av, og dra gevinster av, hverandre. Vi trenger alle næringene, sier hun.
Det å være med på å skulle bygge opp noe nytt er noe av det som trigger og motiverer henne. Hun gleder seg til å være med på laget som skal bygge opp Nye Drammen Kommune. Hun opplever filosofien i den nye kommunene både nytenkende og spenstig. Og det liker hun.
- Og det å kunne nyttiggjøre meg av bredden i erfaringen min, gleder jeg meg til, sier den nye kommunalsjefen.
Manuela Ramin-Osmundsen i Drammen sentrum.
BILDE: Manuela Ramin-Osmundsen gleder seg til å få Toril Lislien med på lederlaget i Nye Drammen kommune.

18 søkere

- Rekrutteringsprosessen har tatt litt tid fordi stillingen har en uvanlig portefølje sammensetning; sterkt fokus på næringsutvikling som fordrer evne til å jobbe i prosess med mange aktører. Vi trengte derfor en person som enten har jobbet i næringslivet eller opp mot næringslivet, sier Ramin-Osmundsen.
Det var 18 søkere til stillingen. 14 menn og fire kvinner.