Prosjektrådmann Elisabeth Enger tar de tillitsvalgte med på råd når organiseringen av den nye kommunen nå tar form. I et omfattende drøftingsnotat presenteres organisasjonen av nivå to i kommunen, etter at direktørnivået ble fastlagt tidligere i år.

Nye Drammen er blant de største sammenslåingene i landet og blir også blant de mest folkerike. Det er en forutsetning for Nye Drammen at de tre kommunene samlet yter med enn summen av de tre kommunene hver for seg. For å få til det, må Nye Drammen bli blant de mest innovative. Organiseringen av kommunens ledelse speiler dette.

En annen forutsetning er at det viktigste kommunene leverer, skjer i møter mellom den enkelte innbygger og medarbeidere i kommunal tjeneste. I diskusjonene om organisering er det tatt utgangspunkt i hva som skal sikre god kvalitet i slike møter. Nye Drammen kommune er dermed bygget utenfra og oppover.

I arbeidet med ny organisering er det gjennomført i alt 17 arbeidsverksteder med til sammen over 1200 medarbeidere i de tre kommunene for å sikre bred involvering av representanter for fagmiljøene, samt representanter for medarbeidernes organisasjoner og vernetjeneste.

Nye Drammen kommune skal også kjennetegnes av satsingen på steds- og lokalsamfunnsutvikling på alle nivåer i organisasjonen. Organisasjonen må derfor ha tilstrekkelig handlekraft og ressurser i dette arbeidet, i tillegg til dedikerte ressurser ute i kommunedelene. Nye Drammen kommuner skal jobbe målrettet for å mobilisere alle gode krefter i lokalsamfunnene til å gjøre ting sammen.

Videre er nærhet den mest åpenbare, enkeltstående føringen i den politiske plattformen når det gjelder organisering av den nye kommunen. Tjenestene skal skapes og utvikles der brukerne er. Derfor må utvikling og effektivisering av de kommunale tjeneste skje ute i organisasjonen. Den største innovasjonskraften ligger i det som skjer i en virksomhet eller i en avdeling eller i samarbeid med andre.

Vertikalt kan Nye Drammen ses på som en organisasjon med tre til fem nivåer, alt etter nivåenes størrelse. Nivå 1 er rådmannens lederteam, nivå 2 er tjenester som ledes av kommunalsjefer og stabsledere og nivå 3 er virksomheter som ledes av virksomhetsledere. Kommunalsjefene leder virksomhetslederne. I større virksomheter kan det være behov for avdelingsledere for at lederspennet ikke skal bli for stort. Avdelingsledere utgjør da nivå 4 og deres medarbeidere nivå 5.

Kommunalsjefene har et helhetlig ansvar innenfor sine områder. Rollen som kommunalsjef innebærer et særlig ansvar for kvalitet, fag og økonomi innenfor sitt område. Samtidig har kommunalsjefene en viktig rolle når det gjelder strategiske føringer for praktisk handling og representerer et nav i styringen av kommunen.

Med bakgrunn i dette foreslår rådmannen at følgende stillinger opprettes:

 • Kommunalsjef for skole
 • Kommunalsjef for barnehage
 • Kommunalsjef for forebyggende tjenester
 • Kommunalsjef for helsetjenester
 • Kommunalsjef for arbeid og velferd
 • Kommunalsjef for kultur og frivillighet
 • Kommunalsjef for arealplan og miljø
 • Kommunalsjef for infrastruktur og samferdsel
 • Kommunalsjef for tjenester til funksjonshemmede
 • Kommunalsjef for rus og psykisk helse
 • Kommunalsjef for institusjons- og hjemmetjenester

I tillegg foreslår rådmannen fem stillinger på nivå to for å styrke stab og støttefunksjoner. Følgende stabslederstillinger foreslås opprettet: Leder for oppfølging og analyse, leder for plan og strategi, leder for organisasjonsutvikling og kompetanse, leder for fellestjenester, samt kommunikasjonssjef.