En politisk arbeidsgruppe har i samarbeid med administrasjonen utarbeidet et forslag til politisk reglement for den nye kommunen. Dette forslaget skal vedtas av det nye kommunestyret.

Drammensmodellen, som er selve kjennetegnet på den nye kommunen, hviler på tre bærebjelker: Et styrket deltakerdemokrati gjennom aktiv innbyggermedvirkning, tjenester nær innbyggerne, samt en offensiv stedsutvikling som skaper attraktive lokalsamfunn.

I 2018 og 2019 er det gjennomført faglige og politiske arbeidsverksteder, seminarer med de politiske partiene og dialogmøter i alle ti kommunedeler for å forankre Drammensmodellens mål om at lokaldemokratiet skal styrkes.  Det skal være enkelt å medvirke, interessant å delta og deltakelsen skal ha en effekt.

Evalueringen av prosessene fram mot etableringen av ny kommune gir klare forventninger om at de politiske organene skal bruke den lokaldemokratiske verktøykassa for å fornye nærdemokratiet i den nye kommunen. Dette skjer både gjennom de nye knutepunktene med nærutvalg i alle kommunedeler, etablering av en egen verktøykasse med aktuell metodikk til bruk i medvirkningsprosesser, samt noen økonomiske virkemidler.

Fire utvalg

Hovedstrukturen for de folkevalgte organer skal være formannskap, fire hovedutvalg samt et partssammensatt utvalg.

Det praktiseres gjennomgående representasjon, ved at kommunestyrets medlemmer også sitter i hovedutvalg.

Kommunestyret i Nye Drammen får 57 medlemmer, formannskapet 13. Formannskapet skal også være planutvalg, økonomiutvalg (drøftelsesorgan), eierskapsutvalg og utvalg for næring, arbeid og inkludering.

De fire utvalgene skal alle ha elleve medlemmer:

  1. Utvalg for oppvekst og utdanning
  2. Utvalg for helse, sosial og omsorg
  3. Utvalg for kultur, idrett og frivillighet
  4. Utvalg for tekniske tjenester

Kommunen skal også ha et partssammensatt samarbeidsutvalg, et kontrollutvalg, en særskilt klagenemnd for klager over enkeltvedtak, et valgstyre, samt tre ulike råd.

Eldrerådet skal ha elleve medlemmer, med tre folkevalgte fra kommunestyret og åtte foreslått av organisasjoner for eldre. Flertallet av medlemmene fra lag eller organisasjoner skal være fylt 60 år.

Ungdomsrådet skal ha ett medlem fra alle de videregående skolene og ungdomsskolene i Nye Drammen, samt tre folkevalgte fra kommunestyret. Ungdom fra de tre kommunene deltar nå i arbeidet med å utarbeide reglement for det nye ungdomsrådet.

Råd for personer med funksjonsnedsettelse skal ha elleve medlemmer, tre som er valg fra kommunestyret og åtte fra organisasjoner for personer med nedsatt funksjonsevne.

I dag har bystyret i Drammen 49 representanter og kommunestyrene i Nedre Eiker og Svelvik henholdsvis 41 og 29 representanter. På grunn av færre kommunestyremedlemmer i den nye kommunen, blir besparelsen til kommunestyrerepresentanter på 3,8 millioner kroner i den nye kommunen.

Nærutvalg

For å styrke nærdemokratiet i den nye kommunen skal det opprettes nærutvalg i alle ti kommunedeler som skal ha minimum tolv medlemmer, hvorav fire er medlemmer av hovedutvalgene. 

Det er altså det nye kommunestyret som vedtar politiske reglementer for den nye kommunen, det kan derfor komme endringer i det reglementet som nå har passert fellesnemnda og er oversendt kommunene og de politiske partiene.