Rådmann Elisabeth Enger har lagt fram sitt forslag til lokalisering av tjenester og enheter i Drammen kommune som etableres 1. januar 2020. 

Rådmannens forslag til lokalisering er basert på mulighetsstudien Drammen Eiendom utarbeidet. Denne mulighetsstudien har vært ute på høring i organisasjonen. Høringsinnspillene er gjennomgått i rådmannens utvidete ledergruppe og er med i grunnlaget for vurderingen av rådmannens forslag til lokalisering.  

I henhold til politisk plattform skal antall arbeidsplasser bestrebes opprettholdt på samme nivå som i dag i dagens tre kommuner. I tillegg har det vært et mål å utnytte kommunens eide lokaler på en mest mulig effektiv og hensiktsmessig måte. Disse føringene er fulgt opp i rådmannens forslag til lokalisering. 

Rådmannens forslag til lokalisering av de ulike tjenestene og enhetene og drøftingsnotatet som er sendt ut til de ansattes organisasjoner. 

Knutepunkt i kommunedelene 

Drammen skal bygges som en flerkjernet kommune. Hvert knutepunkt er en møteplass for kommunedelen og arena for nærdemokrati. Møteplassen legger til rette for samordning og samskaping, dialog og medvirkning. I tillegg skal innbyggerne også kunne motta kommunale tjenester i knutepunktene.  

Hvert knutepunkt vil bygges steg for steg. Framdrift og innhold vil være avhengig av: 

  • Hvordan vi samspiller med innbyggere
  • Medvirkning fra aktører i lokalmiljøet som lag, foreninger og næringsliv
  • Hvordan vi som kommune klarer å endre vår arbeidsform
  • Politiske prioriteringer 

Innbyggere har gitt verdifulle innspill til innhold i knutepunktene. Innspillene er grunnlag for det som er gjort så langt, og vil også være grunnlag for den videre utviklingen av knutepunktene. Dette er et betydelig utviklingsarbeid som vil gå over mange år. Knutepunktene vil kunne endre innhold og form etter endringer i demografi, lokalsamfunnsutvikling og innbyggernes behov. 

Nærhet til innbyggerne er relevant 

Rådmannen har merket seg innspillene som har kommet fra fagmiljøene. Dette gjelder også innenfor kulturfeltet. Nærhet til innbyggerne er imidlertid relevant for mange av tjenestene innen kultur, idrett og frivillighet. Flere av tjenestene er derfor foreslått som en vesentlig del av det innbyggerne i Drammen kommune skal få levert fra knutepunktet i kommunedelene.  

Flere steder vil fortsatt være sentrale felles arenaer for aktivitet og kontakt med innbyggere og aktører på kulturfeltet, for eksempel Union Scene og Fossekleiva kultursenter. Både kulturskole og ung kultur representerer med forslaget til lokalisering et betydelig kompetansemiljø på Union, med vekt på aktivitet for barn og unge. På Union vil det etter behov også bli tilrettelagt for dialog og kontakt med innbyggere, kulturlivet og brukere av tjenestene.  

Flere skal jobbe mer sammen, samtidig som vi opprettholder sterk faglig forankring 

Kommunen legger opp til at medarbeidere på alle nivåer samarbeider for å løse de viktigste problemstillingene vi står overfor. Samarbeidet skal skje på tvers av organisasjonsenheter og fag, og siloer skal viskes ut. Tilnærmingen er valgt fordi kompleksiteten og endringstakten i samfunnet stadig øker, behovene endrer seg raskt, og fordi én gruppe av fagpersoner med samme bakgrunn ikke alene vil kunne løse innbyggernes sammensatte behov på en optimal måte. Nært samarbeid er nødvendig for å møte innbyggernes behov og forventninger. 

Medarbeidere fra ulike fagmiljøer som settes sammen, skaper nye og tverrfaglige miljøer. Samtidig forutsettes det at den interne samhandlingen innenfor hvert spesifikke fagmiljø videreutvikles. 

Vi er opptatt av sterk faglig forankring av innspill og løsninger. Når man er god i eget fag, viser innsikt og er løsningsorientert, vil flere være nysgjerrige på hva man kan bidra med.  

For å bidra til et sterkt, faglig orientert miljø, uavhengig av geografisk plassering, vil kommunen i enda større grad ta i bruk arbeidsformer som for noen eller alle også vil være helt nye. Digitale arbeidsverktøy og kollegalæring er sentrale virkemidler.     

Veien videre 

Forslaget sendes nå ut til drøfting med de ansattes organisasjoner. Denne drøftingen gjennomføres tirsdag 19. november, og innen utgangen av november blir den endelige beslutningen tatt.