Den store jobben med å bygge nye Drammen kommune er i gang. Torsdag hadde fellesnemnda første møte etter at nemnda ble konstituert før sommerferien.

Fellesnemnda for Svelvik, Nedre Eiker og Drammen
BILDE: Leder for Fellesnemnda er Bent Inge Bye (t.h.)

Etter konstituerende møter og felles kommunestyremøte i Fossekleiva i forrige uke starter de folkevalgte og de tillitsvalgte den reelle jobben med å bygge den nye kommunen stein for stein.

Torsdagen startet med møte i partssammensatt utvalg som består av politikerne i fellesnemnda og representanter for de ansatte i dagens tre kommuner. På sakslisten stod blant annet store og viktige temaer som «Styringsdokument for etablering av nye Drammen» og «Utredning av pensjonsordning for ny kommune».

Ser til Nye Asker

Ulla Nordgarden som er prosjektleder for kommunesammenslåingen, presenterte styringsdokumentet for etableringen av Nye Drammen kommune som har tatt utgangspunkt i arbeidet nye Asker allerede har gjort.

Styringsdokumentet sier noe om hvordan man organiserer sammenslåingsprosessen, hvordan det politiske og administrative arbeidet organiseres, fordeling av roller og ansvar og hva som er suksessfaktorene for at hele prosessen blir vellykket.

Fellesnemnda var opptatt av å komme fram til gode måter å organisere seg på, da alle har et felles ønske og mål om at dette skal bli en vellykket prosess, men politikerne ønsker et noe mer lettfattelig dokument enn det som er utarbeidet nå.

- Dokumentet er en kopi fra Asker, men mye må endres, og mye må tydeliggjøres i forhold til hva slags visjon vi har for en ny kommune, sa Arve Vannebo (Ap) da saken ble diskutert.
Nedre Eiker-ordfører og leder av fellesnemnda Bent Inge Bye (Ap) påpekte at det er viktig å være nøye på hva slags strategi man vil ha og at det haster med å komme godt i gang med arbeidet.

Fellesnemnda i Svelvik, Nedre Eiker og Drammen
BILDE: Fellesnemnda hadde sitt første møte 24. august.

- Vi må bli enige om styringsdokumentet så snart som mulig og arbeidsgrupper må bli satt ned, sa han.

Fellesnemnda var enige om å utsette behandlingen av styringsdokumentet. En ny versjon av styringsdokumentet legges fram til drøfting til møtet 7. september, før et bearbeidet forslag da legges fram for behandling 24. september.

Pensjon også utsatt

Ansatte i Drammen kommune har i dag tjenestepensjonen sin i Drammen kommunale pensjonskasse (DKP), mens Nedre Eiker og Svelvik administrerer sin pensjonsordning gjennom KLP. Hva slags pensjonsordning som skal gjelde etter 01.01.2020 er foreløpig uavklart.

- Dette er en av de tyngste oppgavene vi har. Her må vi få faglig hjelp utenfra for å finne ut av det, sa Bent Inge Bye.

Også resten av fellesnemnda delte dette synspunktet, og Jonn Gunnar Lislelid (De Uavhengige) påpekte at det viktigste er at vi velger den beste avtalen.

- De ansatte må bli godt hørt og de administrative må jobbe godt med dette, tilføyde Tove Paule (H) og foreslo en tredeling av arbeidet:

Først gjøres det en pensjonsanalyse med vurderinger av administrasjonen. Deretter nedsettes et pensjonsutvalg med medlemmer både fra fellesnemnda og fra arbeidstakerorganisasjonene, og til slutt kommer saken til fellesnemnda.

I møtet ble fellesnemnda enige om at det gjøres en slik tredeling i det videre arbeidet med pensjonsavtalen, slik Paule foreslo.

På nøytral grunn

Fellesnemnda har valgt å legge sine møter til Drammensbibliotekets 2. etasje på Papirbredden. Det oppleves både som «nøytral grunn» i motsetning til et rådhus, og er en mer åpen og inkluderende møtearena enn en kommunestyresal.

Møtene i Fellesnemnda og PSU er åpne for publikum. Neste møte i fellesnemnda er torsdag 7. september, og neste møte i partssammensatt utvalg er torsdag 21. september.