Arbeidsgruppa for stedsutvikling avgir sin innstilling til Fellesnemnda.

Nye Drammen skal påvirke stedsutvikling lokalt på tre måter:

  • Gjennom områdeutvikling (planprosesser og fysiske tiltak)
  • Gjennom tjenesteutvikling og lokalisering av kommunale tjenester
  • Gjennom ressursmobilisering – involvere og samarbeide med innbyggerne

Innbyggerne, frivillige og organisasjoner skal trekkes inn i planprosesser og prioritering og gjennomføring av fysiske tiltak. Det samme gjelder hvordan de kommunale tjenestene skal utvikles lokalt. Det skal legges til rette for samarbeid mellom kommunale virksomheter og frivillige lokalt.

Dette vil gi bedre muligheter for å trekke i samme retning, generere lokalt engasjement og skape arenaer og møteplasser for medvirkning. Det vil tilføre lokalkunnskap og bidra til at lokale hensyn blir bedre ivaretatt.

Styring på to nivåer – kommunenivå og lokalt områdenivå
Overordnede planer i Nye Drammen, det være seg kommuneplan eller temaplaner gir politikerne og offentligheten mulighet til å se sammenhenger, muligheter og utfordringer.

For å sikre samordnet stedsutvikling i hele kommunen må disse planprosessene bygge på prosesser lokalt som kartlegger lokale kvaliteter, prioriterte utfordringer, muligheter og behov. Denne kunnskapen skal sive oppover til de overordnede planprosessene i kommunen.

Kommunedeler som grunnlag for lokal samordning
For å samordne stedsutvikling, tjenesteutvikling og områdeutvikling lokalt og for å sikre nærdemokrati i planprosesser er det nødvendig å etablere et kommunedelnivå. Nye Drammen vil inndeles i 10 kommunedeler. Hver av kommunedelene vil ha ett eller flere steder som er prioritert i forhold til stedsutvikling.

Kommunedelene må ha en minimumsstørrelse, med et tilstrekkelig befolkningsgrunnlag for at ulike kommunale tjenester og tilbud skal kunne etableres og utvikles. Kommunedelene i Nye Drammen vil ha fra cirka 5 300 til rundt 17 300 innbyggere.

Koordinatorer som bindeledd mellom rådhuset og kommunedelen
I hver kommunedel vil det opprettes en koordinatorfunksjon for medvirkning og lokaldemokrati. Koordinatoren skal sørge for god informasjonsflyt oppover og nedover. Koordinatoren skal fungere som sekretariat for det lokale nærdemokratiske utvalget, og legge til rette for lokal medvirkning i ulike planprosesser.

Prinsipper for inndeling i kommunedeler
Følgende prinsipper ligger til grunn for inndelingen:

  • Benytte mulighet til å forene områder uavhengig av tidligere kommunegrenser
  • Ikke dele opp grunnkretser.
  • Ta hensyn til befolkningsmengde (både hva gjelder i dag og i forhold til fremtidig utbygging).
  • Alle kommunedelene må ha et tilstrekkelig innbyggertall til å gi grunnlag for et lokalt tjenestetilbud.
  • Ta hensyn til barrierer, viktige transportårer, reisemål og naturlige reisemønstre.
  • Ta hensyn til befolkningssammensetningen (demografi).


Kommunedeler i Nye Drammen
Arbeidsgruppa innstiller på at Nye Drammen deles inn i 10 kommunedeler, med fra cirka 5 300 til rundt 17 300 innbyggere. Det gjenstår enkelte avklaringer for grenseoppgangen mellom enkelte av kommunedelene.

Saken oppdateres.