I styringsdokumentet for å etablere nye Drammen kommune har rådmennene foreslått å etablere 12 arbeidsgrupper. Dokumentet skal vedtas i fellesnemnda 21. september.

Møte i fellesnamnda på drammensbiblioteket.
BILDE: Andre møte i fellesnemda på drammensbiblioteket torsdag morgen.

Tre av dem er rene politiske arbeidsgrupper, fem er administrative arbeidsgrupper, mens de fire siste ligger i skjæringspunktet mellom politikk og administrasjon. Da fellesnemnda møttes til sitt andre møte på Drammensbiblioteket torsdag 7. september, var ett av punktene på sakslisten styringsdokumentet til den nye kommunen.

Ved sist møte ble det lagt fram et første utkast til styringsdokument for Nye Drammen, mye basert på det Nye Asker kommune har. Da kom det fram at fellesnemnda ønsket seg et enklere, mindre omfattende og mer konkret dokument. Det fikk de presentert på dagens møte.

Styringsdokumentet er laget for å sikre handling og god framdrift i overgangen til ny kommune. Dokumentet skal brukes som arbeids- og rapporteringsverktøy, og beskriver hva som skal gjennomføres og når. 

Arbeidet har startet

Noen prosjekter vil være et politisk ansvar, andre prosjekter vil være et administrativt ansvar, mens enkelte oppgaver har både politiske og administrative dimensjoner. Det deles inn i politiske (P), administrative (A) og politisk-administrative prosesser (PA).

Det er allerede nedsatt noen faglige arbeidsgrupper i fellesnemnda. Arbeidet de har gjort, vil implementeres i de ulike prosjektene.

Nye arbeidsgrupper

I det nye styringsdokumentet er det foreslått å nedsette arbeidsgrupper som skal arbeide med:

 • Den politiske organiseringen (P)
 • Identitet, symboler og felles kultur (P)
 • Kommunevalg 2019 (P)
 • Kommuneplan (P/A)
 • Arbeidsgiverpolitikk (P/A)
 • Interkommunale samarbeid og eierskap (P/A)
 • Økonomisk politikk og handlingsregler (P/A)
 • Administrativ organisering, ledelse og tjenesteutvikling (A)
 • Kommunikasjon (A)
 • Digitalisering (A)
 • Styring, økonomi og anskaffelser (A)
 • Eiendom (A)

Når det gjelder administrasjons oppgaver, som tilhører prosjektrådmannens ansvarsområde, vil fellesnemnda holdes orientert om framdriften.

Landbrukskommune?

I møtet var det også en orienteringsdel, der Trondar Lien som er kommuneplanlegger i Svelvik, presenterte hvordan landbrukskontorene fungerer i de ulike kommunene i dag.

Nedre Eiker ligger under landbrukskontoret i Øvre Eiker, Drammen ligger under Lier, og Svelvik ligger under Sande.

Lien stilte spørsmål om hva man ønsker seg i den nye kommunen. Ønsker man seg et tradisjonelt landbrukskontor, en blågrønn enhet eller et samarbeid med andre kommuner?

Dette er et av mange temaer som skal diskuteres og jobbes med i den videre prosessen.

Leder av fellesnamnda, Bent Inge Bye.
BILDE: Bent Inge Bye er leder av fellesnemnda.