Denne uken har Nye Drammens prosjektrådmann besøkt noen lag, foreninger og ansatte i Nedre Eiker kommune. Her forteller hun med egne ord fra hennes første hele arbeidsuke.

2. januar gikk arbeidet med etableringen av Nye Drammen inn i en ny fase. Jeg startet i jobben som prosjektrådmann og 7 medarbeidere startet med meg i prosjektorganisasjonen.

Vi er nå i full gang med å gå igjennom alt det grunnlaget som er etablert i regi av de tre kommunene og de planer og beslutninger som er tatt i Fellesnemnda som politisk styringsorgan.

Innledningsvis handler arbeidet vårt mye om å ha et tydelig bilde av hva målene er, hva den faktiske situasjonen er på ulike områder i kommunene, hva vi må ha klart før 1.1.20, og hva vi kan jobbe med etter at den nye kommunen er etablert. Vi skal lage detaljerte prosjektplaner for de to neste årene.

Jeg har faste ukentlige møter med de tre ordførerne. Møteplanen for Fellesnemnda og partssammensatt utvalg er lagt. Det er avtalt møte med de tre rådmennene slik at vi også får en avklart møtestruktur oss imellom. Vi er avhengig av et godt samspill i 2018 og 2019.

Den 30 og 31 januar skal rådmennenes ledergrupper fra de tre kommunene møtes. Der blir det blant annet viktig å avklare hvordan vi skal jobbe for å sørge for balanse mellom daglig drift og behovet for å bruke tid og krefter på å forberede den nye kommunen.

Det kommer til å bli krevende. Jeg vil jo selvfølgelig ønske å trekke på fagfolk fra kommunene til alt det som skal gjøres i prosjektets regi, og jeg vil jo også ønske så bred deltakelse som mulig inn i de diskusjonene vi skal ha om hva slags tjenester og hva slags styringssystemer vi skal ha i Nye Drammen.

Det blir en vanskelig balansegang. Vi må sørge for at ikke enkeltansatte får en umenneskelig arbeidsbyrde. Men mange vil sikkert være innstilt på å ta i et ekstra tak for å få alt på plass. Det er vårt lederansvar å se til at vi får dette til på en god måte. God dialog med de tillitsvalgte og vernetjenesten er avgjørende for at vi skal finne gode løsninger.

Det er viktig for meg at prosjektarbeidet er åpent. Vi kommer derfor til å legge stor vekt på dialog og god kommunikasjon, internt og eksternt. Internt vil dere blant annet se det ved at jeg skriver ukesbrev som dette på fredager om det som har stått på agendaen siste uke.

Jeg kommer til å bruke en god del tid på å bli kjent med de tre kommunene og de kommunale tjenestene. Denne uka har jeg vært i Nedre Eiker i to dager og hatt møter med næringsråd, med Solberg sportsklubb, besøkt Portåsen og Solberg Spinneri. Jeg har snakket med senterledelsen på Buskerud Storsenter og hilst på de ansatte på rådhuset i Mjøndalen.

Det var to veldig inspirerende dager! Det er viktig å ha kontakt med ulike folk og miljøer for å få innspill om forventninger til den nye kommunen og høre hvilke tanker de har om de mulighetene og eventuelle truslene som ligger i en ny storkommune. Neste uke blir det to dager i Svelvik.

Det er mange tiltak på «må-lista» før 1.1.20. Men aller mest spennende er det litt mer langsiktige perspektivet. Hvordan vi skal ta i bruk hele kommunen, utvikle enda bedre og mer effektive tjenester, være en attraktiv arbeidsgiver og sørge for deltakelse og engasjement i lokalsamfunnene.

2 uker har gått siden nyttår, det er 102 igjen til Nye Drammen er etablert. Vi er godt i gang, og jeg gleder meg til fortsettelsen!

Ha en fin helg!

Hilsen Elisabeth Enger