1. januar 2020 går Svelvik, Nedre Eiker og Drammen kommune sammen i en ny kommune, som skal hete Drammen.

Det er fem hovedhensikter med kommunereformen. Disse fem årsakene til at vi ønsker å danne en ny kommune sammen, er tilfeldig rangert. Vi kan ikke si at den ene hensikten er viktigere enn de andre, men samlet sett betyr de at en kommunereform er overmoden i Drammensregionen.

  1. Sikre gode og likeverdige tjenester til innbyggerne. Dette er et nasjonalt mål for kommunereformen, men det gjelder også for oss lokalt. En ny stor-kommune i Drammensregionen med rundt 100.000 innbyggere gir muligheter for å bygge sterkere fagmiljøer som kan gi enda bedre tilbud til innbyggerne.
  2. Robust økonomi. Nye Drammen kommune vil få en robust økonomi, uten at innbyggerne ilegges eiendomsskatt. Økonomien blir solid og forutsigbar. Både Svelvik og Nedre Eiker har hatt store økonomiske utfordringer. I en ny storkommune, derimot, blir økonomien sunn for hele kommunen. Gjennom å løse utfordringene sammen oppstår driftsfordeler. Å løse utfordringene innen pleie og omsorg sammen, eksempelvis, er smartere og bedre enn å løse dem hver for oss. Kommuner med en stor økonomi har dessuten større økonomisk handlingsrom enn kommuner med mindre budsjetter.
  3. Helhetlig samfunnsutvikling. Drammensregionen er en av få byregioner i Europa der det er flere kommuner innenfor ett sammenhengende byområde. Det er ikke en god utnyttelse av samfunnets ressurser. En ny kommune får bedre muligheter til å utvikle arealer og infrastruktur på en mer hensiktsmessig måte. Den nye kommunen skal dessuten bygges som en såkalt flerkjernet kommune, med vekst i hele kommunen.
  4. Styrket lokaldemokrati. Å bygge en ny kommune gir også muligheter til å styrke nærdemokratiet. Det kan gjøres blant annet ved å inkludere innbyggerne bedre i politiske beslutningsprosesser. Det er flere måter å gjøre dette på, og i tiden fram mot sammenslåingen, vil Fellesnemnda for den nye kommunen gjøre et omfattende arbeid for å styrke lokaldemokratiet.
  5. En sterkere stemme. Den nye kommunen blir Norges sjuende største. Det gir muligheter som vi til nå ikke har hatt. En stor kommune har en større innflytelse overfor sentrale myndigheter enn det en liten kommune har. En klar og sterk stemme høres bedre enn et blandet kor.