En kommunesammenslåing er å regne som en virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljølovens regler. De «gamle» kommunene opphører og det etableres en ny felles kommune.

Ved etableringen av den nye kommunen, skjer det en virksomhetsoverdragelse hvor alle ansatte i de tidligere kommunene overføres til den nye kommunen. Ingen ansatte vil bli sagt opp i forbindelse med kommunesammenslåingen, men det kan være at enkelte ansatte får endrede oppgaver.

De fleste virksomhetene vil, etter kommunesammenslåingen, være som i dag. Dette vil typisk gjelde for stedbundne tjenester som skole, barnehage og sykehjem. Det kan skje endringer som følger naturlig av kommunens oppgaver og samfunnsansvar.

Sammenslåingen vil også kunne innebære endring av arbeidssted for enkelte arbeidstakere. Dette vil trolig gjelde for administrative stillinger, og er en naturlig følge av at kommunene har slått seg sammen. Berørte virksomheter vil holdes orientert.

Endringer av arbeidsoppgaver kan bli en konsekvens av sammenslåingen. På lik linje med endring av arbeidssted, vil denne type endringer være en naturlig følge av omstillingen. Dette vil særlig være aktuelt for ledere og for andre, typisk administrative stillinger, hvor det kan bli overtallighet som følge av sammenslåingen. De dette eventuelt skulle gjelde vil bli løpende informert, og prosessen for hvordan dette håndteres vil følge lov- og avtaleverk.

Dine lønns- og arbeidsvilkår vil være som i dag fram til kommunesammenslåingen finner sted. Den sentrale tariffavtalen mellom KS og hovedsammenslutningen vil gjelde også i den nye kommunen, på samme måte som i dag.

Du har også rett til å beholde dine lønns- og arbeidsvilkår som du har på overføringstidspunktet videre etter sammenslåingen. Overføringen av arbeidsforholdet til den nye kommunen innebærer derfor ingen endringer i dine rettigheter og plikter som ansatt i den «gamle» kommunen.

Arbeidsgiver vil sammen med hovedtillitsvalgte, i tiden frem til kommunesammenslåingen, vurdere eksisterende avtaler og protokoller i de «gamle» kommunene. Hensikten med dette er å vurdere hvorvidt kommunens særavtaler skal videreføres eller sies opp. Videre vil kommunens reglementer, retningslinjer med videre bli harmonisert.

Reglene for ansattes involvering følger av lov- og avtaleverket. Det er de hovedtillitsvalgte og vernetjenesten som vil være de ansattes representanter inn i prosessene som kommunesammenslåingen medfører, og som ivaretar dine interesser. På din arbeidsplass vil de lokale tillitsvalgte og verneombud kunne bistå med råd og veiledning.

Prosjektrådmann skriver ukentlige nyhetsbrev som er å lese på kommunenes intranett. Prosjektrådmannen holder også jevnlige informasjonsmøter der det også er anledning til å stille spørsmål. Nærmeste leder og tillitsvalgte svarer også på spørsmål. All generell informasjon om Nye Drammen kommune fins på nettsiden nyedrammen.no.