En kommunesammenslåing er å regne som en virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljølovens regler. De «gamle» kommunene opphører og det etableres en ny felles kommune.

Ved etableringen av den nye kommunen, skjer det en virksomhetsoverdragelse hvor alle ansatte i de tidligere kommunene overføres til den nye kommunen. Ingen ansatte vil bli sagt opp i forbindelse med kommunesammenslåingen, men det kan være at enkelte ansatte får endrede oppgaver.

De fleste virksomhetene vil, etter kommunesammenslåingen, være som i dag. Dette vil typisk gjelde for stedbundne tjenester som skole, barnehage og sykehjem. Det kan skje endringer som følger naturlig av kommunens oppgaver og samfunnsansvar.

Sammenslåingen vil også kunne innebære endring av arbeidssted for enkelte arbeidstakere. Dette vil trolig gjelde for administrative stillinger, og er en naturlig følge av at kommunene har slått seg sammen. Berørte virksomheter vil holdes orientert.

Er du ansatt i to av kommunene som skal inn i Nye Drammen, og har tilsammen over 100% stilling? Det er ikke lenger mulig når den nye kommunen er på plass.

Det er ikke anledning for en arbeidstaker å inneha stilling over 100% i en og samme kommune.

Arbeidsmiljøloven med forskrifter, samt inngåtte tariffavtaler, gir rammene for hvordan vi skal ha det på norske arbeidsplasser. Arbeidsmiljøloven er en sentral vernelov og har som formål å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon.

Arbeidsgiver plikter derfor blant annet å sørge for at arbeidstaker får tilstrekkelig hviletid og ferie. Disse bestemmelsene kan ikke fravikes til ugunst for arbeidstaker.

Arbeidsmiljøloven definerer ikke hva som skal anses som en 100% stilling, men fastsetter den alminnelige arbeidstiden. Hovedtariffavtalen § 4 definerer arbeidstiden i kommunen. Det finnes diverse unntak og ordninger, for eksempel ved at arbeidstaker kan jobbe ut over den alminnelige arbeidstiden, men da skal arbeidstaker få overtidsbetaling.

Overtid kan imidlertid ikke planlegges som en fast ordning. Det er viktig å merke seg er at de grenser som gjelder for arbeidstid i arbeidsmiljøloven og hovedtariffavtalen, relaterer seg til en og samme arbeidsgiver.

Det følger således av arbeidsmiljølovens formål og bestemmelser, samt de tariffavtaler kommunen er bundet av, at en arbeidstaker ikke kan ha flere arbeidsavtaler i en og samme kommune, dersom den samlede arbeidstiden overskrider 100% stilling.

Endringer av arbeidsoppgaver kan bli en konsekvens av sammenslåingen. På lik linje med endring av arbeidssted, vil denne type endringer være en naturlig følge av omstillingen. Dette vil særlig være aktuelt for ledere og for andre, typisk administrative stillinger, hvor det kan bli overtallighet som følge av sammenslåingen. De dette eventuelt skulle gjelde vil bli løpende informert, og prosessen for hvordan dette håndteres vil følge lov- og avtaleverk.

Dine lønns- og arbeidsvilkår vil være som i dag fram til kommunesammenslåingen finner sted. Den sentrale tariffavtalen mellom KS og hovedsammenslutningen vil gjelde også i den nye kommunen, på samme måte som i dag.

Du har også rett til å beholde dine lønns- og arbeidsvilkår som du har på overføringstidspunktet videre etter sammenslåingen. Overføringen av arbeidsforholdet til den nye kommunen innebærer derfor ingen endringer i dine rettigheter og plikter som ansatt i den «gamle» kommunen.

Arbeidsgiver vil sammen med hovedtillitsvalgte, i tiden frem til kommunesammenslåingen, vurdere eksisterende avtaler og protokoller i de «gamle» kommunene. Hensikten med dette er å vurdere hvorvidt kommunens særavtaler skal videreføres eller sies opp. Videre vil kommunens reglementer, retningslinjer med videre bli harmonisert.

Reglene for ansattes involvering følger av lov- og avtaleverket. Det er de hovedtillitsvalgte og vernetjenesten som vil være de ansattes representanter inn i prosessene som kommunesammenslåingen medfører, og som ivaretar dine interesser. På din arbeidsplass vil de lokale tillitsvalgte og verneombud kunne bistå med råd og veiledning.

Prosjektrådmann skriver ukentlige nyhetsbrev som er å lese på kommunenes intranett. Prosjektrådmannen holder også jevnlige informasjonsmøter der det også er anledning til å stille spørsmål. Nærmeste leder og tillitsvalgte svarer også på spørsmål. All generell informasjon om Nye Drammen kommune fins på nettsiden nyedrammen.no.

I løpet januar-februar 2019 får alle ansatte tilgang til den nye internkommunikasjonskanalen Workplace.

Ferie, opptjent avspasering videreføres som det ville ha blitt gjort i et helt vanlig årsskifte. Det er imidlertid fortsatt leders ansvar at ferie avvikles i løpet av ferieåret og at avspasering avvikles raskest mulig slik at ingen opparbeider seg store pluss konti.

Ansatte i Svelvik kommune og Nedre Eiker kommune som i dag er medlemmer i KLP (unntatt sykepleiere) vil bli flyttet til Drammen kommunale pensjonskasse, DKP, 01.01.20.

Flyttingen får ingen konsekvenser for medlemmenes pensjonsrettigheter. Regelverket er helt likt i de offentlige pensjonsordningene.

Medlemmer som har «personforsikring»/skadeforsikring (kjøretøy, hus/hytte, innbo, reise, etc.) i KLP beholder betingelsene til neste hovedforfall. Deretter går avtalen(e) over på de ordinære vilkår for KLPs eksterne kunder.

Medlemmer som har lån i KLP beholder KLPs medlemsrente frem til en eventuell refinansiering.

DKP samarbeider med Storebrand om gunstige forsikringsordninger og lån til pensjonskassens medlemmer, se www.dkp.no under «Medlemsfordeler».