Stortinget har vedtatt at det skal gjennomføres en endring i dagens kommunestruktur. Det er 50 år siden den siste store kommunereformen ble gjennomført. Norge har endret seg mye på disse årene, og kommunene har fått langt flere oppgaver som krever mye spesialkompetanse.

Det overordnede målet med å slå seg sammen er å skape robuste kommuner som skal være i stand til å håndtere fremtidens velferdsoppgaver på en god måte. Kommunene har fått, og skal få flere og nye oppgaver, styrke sin myndighetsoppgave og muligheten til mer helhetlig samfunnsplanlegging. En siste viktig del med reformen er å styrke lokaldemokratiet, slik at innbyggerne opplever at de har medvirkningsmuligheter.

Graden av demokrati kan ikke måles på en slik måte. Bergen er ikke mer demokratisk enn Oslo fordi det bor færre der. Innbyggernes påvirkningsmulighet skal styrkes gjennom utvikling av lokalsamfunnene og ved å involverer dem bedre i politiske prosesser. Demokratiet styrkes også ved at folkevalgte i de tre kommunene nå får innflytelse over kommunale institusjoner og infrastruktur som de allerede bruker, men som før sammenslåingen er utenfor deres kommune og myndighetsområde. Nye oppgaver til kommunene og mindre statlig styring, er et mål med kommunereformen. Det vil også styrke lokaldemokratiet.

Kommunen forplikter seg til å jobbe aktivt med å utvikle de beste nærdemokratiske løsningene for å gi innbyggerne en mulighet til å være med på å forme utviklingen i ny kommune.  

Nei. Drammen by har sine bydeler og vil fortsatt ha det etter at de tre kommunene slår seg sammen. Svelvik har bystatus, og fortsetter som det. Nedre Eiker har sine tettsteder, og de vil fortsatt være akkurat det, nemlig tettsteder. I den politiske plattformen som er vedtatt, understrekes det betydningen av at lokale tettstedene beholder sin identitet og særpreg. Det vektlegges også en «flerkjernet utvikling» som betyr at tettstedenes betydning vil øke i den nye kommunen.

Tjenesten i kommunene kan variere. Og det er ikke nødvendigvis størrelsen på kommunen som avgjør kvaliteten på tilbudet. Men større kommuner kan i flere tilfeller ha et tilbud der mindre kommuner må kjøpe tjenester fra andre kommuner eller ha interkommunale samarbeid. Små kommuner kan være mer sårbare ved at det er færre personer som har ansvaret for å levere tjenesten. Målet er å opprettholde en rasjonell, effektiv og publikumsrettet tjenesteyting lokalt.

Tjenestene til innbyggere i den nye kommunen vil bli bedre, men det betyr ikke at alle kommer til å oppleve bedre tjenester. Et kartleggingsarbeid pågår blant annet for å sikre at innbyggerne i den nye kommunen får likeverdig tilbud uavhengig av bosted. En hensikt med kommunereformen er å sørge for effektive driftsformer slik at flere ansatte frigjøres til direkte tjenesteyting til innbyggerne.

En robust kommune er en kommune som har den nødvendige kompetansen til å løse oppgaver, som har spisskompetanse på spesielle områder, som har økonomisk handlerom, som er innovative og tenker utvikling og muligheter, og er en kommune som tilstreber seg å ha langsiktig og bærekraftig økonomisk styring. Større kommuner har større fagmiljøer og flere å spille på. Det gjør tjenesteproduksjonen mindre utsatt ved sykefravær, endring i økonomiske rammebetingelser eller ved nye kvalitetskrav.

Antall kommunestyrerepresentanter i det nye kommunestyret beregnes etter følgende formel: 45 representanter som basistall, som utvides med fire for hver nye kommune som blir med å danne det nye kommunestyret. Det betyr at kommunestyret vil bestå av 57 representanter.
Antall medlemmer i formannskapet skal være 13.

Det vet vi ikke. Fylkesmannen er imidlertid klar på at flere kommuner i Drammensregionen burde slå seg sammen. Den nye kommunen ønsker å ha en åpen og inkluderende holdning til våre naboer, og de er velkommen til å bli med i den nye kommunen, dersom de ønsker det.

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (Rfd) er et interkommunalt selskap som eies av ni kommuner. Både Nedre Eiker, Svelvik og Drammen er tre av eierne.

For ansatte

En kommunesammenslåing kan sammenlignes med en virksomhetsoverdragelse. Det vil si at alle de ansatte i de tidligere kommunene automatisk blir ansatt i den nye kommunen. Det bestrebes at antall arbeidsplasser og profilen på arbeidsplassene i de opprinnelige kommunene opprettholdes etter at den nye kommunen er etablert. Ingen vil bli sagt opp som en konsekvens av at det etableres en ny kommune, men det kan være at enkelte ansatte får endrede oppgaver. Fortrinnsrett vil bli ivaretatt og benyttet etter reglene i arbeidsmiljøloven og etter rutinene ved virksomhetsoverdragelse.

Ingen ansatte blir sagt opp som følge av at vi blir én kommune. Kommunereformen er heller ingen effektiviseringsreform. Men over tid ser vi for oss at den nye storkommunen kan drives mer effektivt enn om vi var tre kommuner.

Enkelte kan få nye arbeidsoppgaver som en konsekvens av sammenslåingen. Dette vil i de fleste tilfellene angå personer i administrative stillinger.

De fleste virksomheter vil være som i dag. Men for noen arbeidstakere, hovedsakelig i administrative stillinger, kan sammenslåingen medføre endring av arbeidssted.

Dette spørsmålet jobbes det med, og vi kan ennå ikke gi et detaljert svar for hva som skjer med hver enkelt. Imidlertid er det to absolutter som gjelder: I den politiske plattformen heter det at ingen skal bli sagt opp som følge av kommunesammenslåingen. Samtidig er det heller ikke anledning til å ha mer enn hundre prosent stilling i en og samme kommune. Generelt er det også slik at kommunereformen er ingen «sparereform». Vi lager ikke en ny kommune sammen for å spare penger, men det er et mål å yte bedre tjenester gjennom en mer effektiv administrasjon, altså færre byråkrater og flere varme hender.

Pensjonsrettigheter endres ikke i den nye kommunen. Avhengig av leverandør av pensjonsløsning, kan andre goder som låne- og forsikringsordninger bli endret for de som mottar dette av pensjonsleverandør.

Fellesnemnda har nå startet arbeidet med å finne den beste løsningen.

Ansatte i Drammen kommune har i dag tjenestepensjonen sin i Drammen kommunale pensjonskasse (DKP), mens Nedre Eiker og Svelvik administrerer sin pensjonsordning gjennom KLP. Hva slags pensjonsordning som skal gjelde etter 01.01.2020 er foreløpig uavklart.

Virksomhetsledere og daglig ledere informeres om prosessen hver måned. De tillitsvalgte og vernetjenesten informeres i månedlige drøftings- og AMU-møter. Enkelte fagorganisasjoner har inviterte til informasjonsmøter for sine medlemmer om temaet. Det samme gjelder enkelte virksomheter, som har inviterte til informasjonsmøte om prosessen.

Dersom du vil ha noen til å komme å informere på din arbeidsplass, så kontakt din leder. Så kan ledere invitere prosjektlederne til et møte for å informere.

All informasjon rundt kommunesammenslåingen og prosessen fram mot 2020 vil du finne på nettstedet nyedrammen.no. Siden oppdateres jevnlig med nyttig informasjon.
Du kan også søke råd og informasjon hos din nærmeste leder, din lokale tillitsvalgte eller verneombud.