Utdanningspolitikere i de tre kommunene møtte hverandre i Svelvik 15. mai for å bli informert og for å utveksle erfaringer. Dette er ett av flere tiltak i de kartleggings- og samarbeidstiltakene som nå pågår i forberedelsene fram mot en ny kommune.

Utdanningspolitikere i de tre kommunene møtte hverandre i Svelvik 15. mai for å bli informert og for å utveksle erfaringer. Dette er ett av flere tiltak i de kartleggings- og samarbeidstiltakene som nå pågår i forberedelsene fram mot en ny kommune.

Fram mot sommeren pågår et omfattende kartleggingsarbeid for å forberede den nye kommunen. Hensikten med denne kartleggingen er å vite hvor den enkelte kommune står, og hva vi kan lære av hverandre. Dette er både en administrativ og en politisk prosess. Administrativt foregår kartleggingsarbeidet ved at ulike grupper med ansatte fra alle tre kommuner ser nærmere på en rekke fagområder som er definert nedenfor. Politisk skjer det gjennom såkalte speilingsmøter der folkevalgte fra de tre kommunene informerer hverandre og diskuterer innenfor sine fagområder.

Arbeids- og kartleggingsgrupper

  • Rekruttering prosjektrådmann for den nye kommunen: Her deltar Morten Deol, Drammen, Trine Landsverk, Svelvik og Kjell-Erik Haukland, Nedre Eiker. Kristin Høibakk fra Utdanningsforbundet deltar for de tillitsvalgte. Disse forbereder og fasiliteter prosessen for og med de tre ordførerne. (Se for øvrig eget punkt)
  • Økonomiplanarbeid: Denne gruppen som består av Liv Østberg fra Nedre Eiker, Roar Paulsen fra Drammen og Leif-Arne Steingrimsen fra Svelvik, utarbeider en fellesdel til økonomiplanen og kartlegger ulikheter i arbeidet med økonomiplaner.
  • Lokaldemokratiske ordninger. Prosjektgruppen består av Anne Synnøve Horten fra Svelvik, Odd Myklebust fra Drammen og Berit Bakkane fra Nedre Eiker. Denne gruppens hovedoppgave er å legge til rette for politisk utprøving av nærdemokratiske modeller, og vil bli et viktig støtteapparat for de folkevalgte i fellesnemnda når den trer i virksomhet.
  • HR og arbeidsgiverpolitikk. Denne prosjektgruppen består av Marit Nielsen, Drammen, Jan Tore Skjørshammer, Nedre Eiker og Kjersti Tveit Nergård, Svelvik. De tillitsvalgte er representert med to per kommune i tillegg til én representant fra vernetjenesten. Oppgaven er å lage et omstillingsdokument med rekrutteringsstrategi for overgangsperioden (fram til 2020), samt en frikjøpsordning for de tillitsvalgte.
  • IKT og digitalisering. Gruppen består av Frank Baklid, Drammen, Tone Lystad, Svelvik og Jan Tore Skjørshammer, Nedre Eiker. Her er de tillitsvalgte representert ved Anne Lill H. Mortensen og Eivind Småge. Oppgaven er blant annet å kartlegge systemer og digitaliseringsomfang i de tre kommunene.
  • Kommunikasjon. Gruppen som består av Odd Myklebust, Drammen, Cathrina de Lange, Nedre Eiker og Ranveig Hushovd, Svelvik, samt hovedverneombud John Ole Olsen i Drammen og tillitsvalgte fra alle tre kommuner, skal blant annet utarbeide en felles kommunikasjonsstrategi.
  • Arkiv. Tom Oddby, Drammen, Tone Lystad Svelvik og Heidi Helgesen, Nedre Eiker kartlegger blant annet arkivsystemene i de tre kommunene.
  • Eierskap. Steinar Valset, Drammen, Ulla Nordgarden, Drammen, Leif-Arne Steingrimsen, Svelvik og Tor Kristian Eriksen, Nedre Eiker, kartlegger eierskapsstrukturen etter ny kommunestruktur og endring i kommunelov.
  • Planarbeid. Dagfinn Thorkildsen, Nedre Eiker, Anne Synnøve Horten Svelvik og Vegard Hetty Andersen, Drammen, kartlegger planarbeidet i de trer kommunene.

Disse gruppene rapporterer til felles rådmannsgruppe i de tre kommunene som møtes hver annen uke. Også ordførerne i de tre kommunene har jevnlige møter.

Politiske speilingsmøter

I løpet av mai har også politikere og administrative ledere fra kommunenes hovedutvalg og komiteer møttes for å informere hverandre og snakke sammen. 15. mai møttes politikere ledere med ansvar for barnehage, skole og oppvekst i Svelvik. 18. mai møttes folkevalgte og ledere med ansvar for arealplanlegging, byggesak og samfunnsutvikling i Svelvik. 22. mai møttes de med ansvar for helse og omsorg i Drammen, og mandag 29. mai de som arbeider med kultur og idrett. Her var møteplassen Nedre Eiker.

Ny nettside: Sammeni2020.no

Den viktigste informasjonskanalen for den nye kommunen vil i noen uker ha navnet sammeni2020.no. Denne nettadressen, altså www.sammeni2020.no, avløser den tidligere bloggen drammenogsvelvik.com. Når den nye kommunen får et navn, vil nettadressen endres og et nytt domene opprettes. Foreløpig er sammeni2020.no en uferdig side, men i løpet av noen uker vil all relevant informasjon bli å finne her. Denne siden vil også få en egen facebook-side. Vi kommer således med mer informasjon i neste nyhetsbrev som kommer før sommeren.

Ny prosjektrådmann

Stillingen som ny prosjektrådmann vil bli utlyst etter at Fellesnemnda er konstituert. Rekrutteringsbyrået Headvisor vant konkurransen om å finne kandidater til ny prosjektrådmann. De tre kommunene er enige om at prosjektrådmann rekrutteres eksternt. Denne rådmannen tiltrer senest 1. januar 2018 og fortsetter som rådmann i den nye kommunen fra 1. januar 2020. Prosjektrådmannen ansettes av Fellesnemnda som også utarbeider mandat og fullmakter for den nye rådmannen.

Lokaldemokratiundersøkelse

En av hensiktene med å bygge en ny kommune sammen, er å styrke lokaldemokratiet. Men for å oppnå dette, må en ha noe å sammenlikne med. Derfor deltar Svelvik, Nedre Eiker og Drammen i år i en stor lokaldemokratiundersøkelse som finner sted nå i mai og juni. Den arrangeres av KS. Undersøkelsen er rettet både mot innbyggere og folkevalgte. En representativt utvalg av innbyggerne i de tre kommunene blir oppringt av et meningsmålingsbyrå og stilt 14 spørsmål om deres subjektive oppfatning av kvaliteten på det lokale folkestyret. De folkevalgte blir i løpet av møter i mai og juni også stilt spørsmål om lokaldemokratiet. Disse blir stilt 29 spørsmål. Resultatene av begge disse undersøkelsene vil bli å finne på nettadressen www.bedrekommune.no

Felles sak i kommunestyrene

Kommunestyrene i Nedre Eiker og Svelvik, samt bystyret i Drammen, har i mai behandlet felles sak om kommunereformen. Den beskriver arbeidet med å danne en ny kommune av Svelvik, Nedre Eiker og Drammen, med utgangspunkt i den fremforhandlete politiske plattformen. Organisering, fremdrift i 2017, samt hvilke kartleggings- og arbeidsgrupper som er igangsatt er også belyst. Saken beskriver dessuten nasjonale tiltak og lovendringer som kommer som følge av kommunereformen. Du kan lese denne saken i sin fulle bredde.

Nasjonal interesse

At Drammen, Svelvik og Nedre Eiker danner en ny kommune sammen, har påkalt nasjonal interesse. Derfor var dannelsen av den nye storkommunen i Drammensregionen et av hovedpunktet for en stor konferanse for norske kommuner på Lillestrøm i slutten av april, der ett av temaet var: «Slik jobber Drammen, Svelvik og Nedre Eiker: Ulike perspektiver for sammen å søke merverdi av kommunesammenslåingen». Innlederne fra oss var ordfører Bent Inge Bye i Nedre Eiker, rådmann Gro Herheim i Svelvik, hovedtillitsvalgt Anne Høyer i Drammen og hovedverneombud John Ole Olsen i Drammen kommune.

Travel juni

Hva skjer nå? Stortinget skal behandle ny kommunestruktur og formodentlig godkjenne den nye kommunen i møte 8. juni. Etter dette møtes Arbeidsutvalget 16. juni, før Fellesnemnda og det felles partssammensatte utvalget konstitueres 22. juni. Det skjer på Skur 1 i Drammen. Foreløpig dagsorden for dette møtet er som følger:

Første møte i Fellesnemnda er fastsatt til 22. juni, kl. 1400, i Drammen. Foreløpig dagsorden til møtet er blant annet møtekalender, prosedyre for ansettelse av prosjektrådmann, den videre arbeidsformen og budsjett for Fellesnemndas arbeid.
Fellesnemnda som består av i alt tolv politikere fra de tre kommunene, vil bli et politisk verksted for å forberede den nye kommunen, og den vil også få delegert myndighet fra de tre kommunene. Møtene i Fellesnemnda 22. juni og i Arbeidsutvalget 16. juni er åpne for publikum.