Arbeidet med ny kommune fortsetter, og både ansatte og politikere på tvers av nåværende kommunegrenser møtes.

Ansatte i de tre kommunene som skal bli én kommune møter hverandre i stadig flere sammenhenger. Tirsdag 31. oktober var for eksempel ansatte i regnskap og lønn i de tre kommunene samlet på Rica Park Hotel i Drammen. Hensikten med seminaret var både å bli bedre kjent med hverandre og dessuten motta faglig påfyll. Det ble også orientert omprosessen i forbindelse med kommunereformen, hvor vi står og hva som er gjort så langt.

 


Aktive arbeidsgrupper

6 administrative grupper er for tiden i arbeid med å forberede den nye kommunen. Alle disse gruppene er representert ved ansatte i alle tre kommuner. Økonomigruppa arbeider budsjettet for Fellesnemnda, felles handlingsregler og et skyggebudsjett. Gruppen for lokaldemokratiske ordninger har gjennomført lokaldemokratiundersøkelsen i tre kommuner,
organisert studieturen til Vejle og oppgaveutvalg i Svelvik. Nå ser gruppen blant annet påulike måter å involvere innbyggerne i prosessen fram mot ny kommune.

Gruppen for HR og arbeidsgiverpolitikk har utarbeidet frikjøpsordningen for de hovedtillitsvalgte, og har utarbeidet forslag til et omstillingsdokument som er fremlagt for Fellesnemnda. Arbeidsgruppen for felles system for sak, arkiv og kvalitet legger til rette for implementering i 2018. Arbeidsgruppa for kommunikasjon arbeider løpende med
kommunikasjon i bred forstand, herunder nettstedet nyedrammen.no. Arbeidsgruppen for pensjonsordningen i den nye kommunen jobber med kravspesifikasjonen til anskaffelse av en pensjonsanalyse.

 

Et nytt begrep har begynt å feste seg i den politiske språkbruken: DAB, som i denne sammenhengen ikke handler om digital radio, men det faktum at de tre kommunene snakker sammen om felles interesser. I første omgang er det nye Drammen og nye Asker som snakker godt sammen, både fordi de begge danner nye kommuner i 2020, men også fordi det er sterke historiske bånd mellom de to kommunene. Røyken og Hurum, som i 2020 blir en del av nye Asker, har også alltid hatt en nær Drammens-tilknytning. 13 oktober var fellesnemndene i nye Drammen og nye Asker samlet i Asker for et heldagsmøte.

Styringsdokument i støpeskjeen


Fellesnemndas arbeid i høst har blant annet gått med til å lage et styringsdokument for perioden fram til 2020. Dette styringsdokumentet og den politiske plattformen danner begge grunnmuren for nye Drammen kommune. Mens den politiske plattformen er et visjonært dokument om hva den nye kommunen skal bli, er styringsdokumentet mer en praktisk håndbok for Fellesnemndas arbeid. Her finner du også en oversikt over alle de politiske prosjektene som skal igangsettes og gjennomføres i løpet av perioden.

Disse politiske prosjektene omhandler blant annet politisk organisering, herunder utvalgsstrukturen, samt utprøving og gjennomføring av nye, lokaldemokratiske ordninger. Et annet prosjekt er å utarbeide forslag til nytt kommunevåpen samt forslag til aktiviteter og arenaer for utvikling av en felles vi-kultur i den nye kommunen. Andre prosjekter krever sterkere administrativ medvirkning, som for eksempel stedsutvikling, innovasjon og
digitalisering, samt interkommunale samarbeid og eierskap. Et hele tiden oppdatert styringsdokument kan du lese på nyedrammen.no

Kirkelig fellesråd får støtte

Som en følge av arbeidet med å etablere nye Drammen, skal også fellesrådene i Svelvik, Drammen og Nedre Eiker slå seg sammen til ett kirkelig fellesråd. De opprettet kirkelig fellesnemnd i september 2017, hvor det også sitter ett medlem fra den folkevalgte fellesnemnda. Kommunaldepartementet har slått fast at engangsmidler gitt til kommunene også skal brukes til å dekke kostnader til de kirkelige fellesrådene. Dette er vel å merke en støtte som utelukkende gis til de kirkelige fellesrådene, og ikke øvrige tros- og livssynssamfunn. Nye Drammen har sett til andre kommuner for å avgjøre beløpets størrelse. Kirkelig fellesnemnd får dermed en stønad på kr. 25,- per medlem. Den norske kirke hadde i 2016 61 727 medlemmer i Svelvik, Drammen og Nedre Eiker. Dette gir en prosjektstøtte på vel 1,5 millioner.

Arbeidet med omstillingsdokumentet fortsetter

Gruppen for HR og arbeidsgiverpolitikk har lagt fram forslag til omstillingsavtale for felles partssammensatt utvalg for den nye kommunen. Arbeidet med dette dokumentet som skal sikre en forutsigbar omstillingsprosess for alle ansatte, fortsetter. Omstillingsdokumentet skal sikre kapasitet og kompetanse for å kunne levere gode tjenester til alle de rundt 100.000 innbyggerne, samt å tilrettelegge for bemanning og kompetanse i nye Drammen etter 1. januar 2020. Omstillingsarbeidet skal gjennomføres i samsvar med de forpliktelsene partene har gjennom arbeidsmiljøloven, hovedavtalen, hovedtariffavtalen og andre overordnede føringer. Omstillingsprosessen skal kjennetegnes av god medvirkning fra ansattes representanter og samhandling mellom partene.