August har vært en travel måned med lansering av nyedrammen.no, felles kommunestyremøte og Fellesnemnda har startet sitt arbeid.

Nyedrammen.no: Der all info samles

 

17. august, dagen etter at der tre kommunene arrangerte felles kommunestyremøte med festforestilling på Fossekleiva i Svelvik, oppsto en nettside for den nye kommunen, nyedrammen.no. Denne nettsiden har hatt flere navn, men nå er navnet på den nye kommunen formelt vedtatt, og nettsiden vil ha navnet nyedrammen.no fram til sammenslåingen i 2020. Denne nettsiden kommer til å inneholde all relevant informasjon om sammenslåingsprosessen. Den kommer også til å bli interaktiv, altså et sted hvor man kan stille spørsmål og få svar. Nettsiden er ikke ferdig utviklet ennå, men i løpet av høsten vil den finne sin form, og ha mye innhold som er relevant for både ansatte og innbyggere.
En måte å følge denne siden på, er gjennom Facebook der den heter «Nye Drammen – sammen i 2020.»

60 ansatte involvert i «Prosjekt IKT og digitalisering»

Ny storkommune skal innebære en bedre utnyttelse av ny teknologi og en forbedring av dagens arbeidsprosesser. Før vi kommer så langt er det viktig å kartlegge det vi allerede har og hvordan vi arbeider i Drammen, Nedre Eiker og Svelvik. Hvilke løsninger er felles, hvor ligger forskjellene, hvor er flaskehalsene og hvilke forbedringsmuligheter har vi kartlagt.

Prosjekt IKT og digitalisering har som mål å etablere en felles forståelse for nåsituasjonen og mulighetsrommet vi har fremover. Resultatene fra dette prosjektet inngår som en del av arbeidet med en felles digitaliseringsstrategi for den nye storkommunen. For å nå målet er det etablert arbeidsgrupper innenfor de fleste tjenesteområdene. Arbeidsgruppene kartlegger og dokumenter arbeidsprosesser og synliggjør forskjeller i arbeidsprosesser mellom kommunene, utfordringer og muligheter.

Det er lagt opp til bred involvering i prosjektet med deltakelse fra alle kommunene. I denne fasen er ca. 60 ansatte engasjert og det sier litt om omfanget. Hovedområdene som er med i prosjektet er:

  • Administrasjon: Lønn, Personal, Innkjøp, Regnskap
  • Helse, sosial og omsorg og NAV
  • Oppvekst og utdanning, barnevern og integrering
  • Teknisk: Byggesak, Kart- og geodata og Plan
  • Fellesløsninger: Kundesenter, samhandling
  • Kultur og bibliotek
  • Politisk sekretariat

Det er også etablert grupper for IT-arkitektur og Informasjonssikkerhet og kartleggingen skal være klar 13.09.17. Det danner grunnlaget for videre arbeid i prosjektet med analyse av forskjellene mellom kommunene, og vurdere forbedringer og nye muligheter. Prosjektet skal være avsluttet i løpet av januar 2018.

Felles kommunestyremøte

16. august var det felles kommunestyremøte på Fossekleiva i Svelvik. Møtet inneholdt både en politisk og sosial/kulturell del der de tre kultursjefene hadde hatt ansvaret for å sy sammen programmet. Med dette felles kommunestyremøtet er startskuddet gått for arbeidet med den nye kommunen. Møtet var både høytidelig og inspirerende. Et omfattende referat kan leses på nyedrammen.no. Her oppsummeres kort at det er store politiske forventningene til den nye kommunen. De folkevalgte ønsker å bygge en av de beste kommunene i landet. Bildet av de folkevalgte i de tre kommunene, er tatt av fotograf Thorbjørn Tandberg.

Fellesnemnda starter arbeidet og inspireres av Danmark

Fellesnemnda og felles partssammensatt utvalg (der de tillitsvalgte er med) hadde sitt første arbeidsmøte 24. august. Det skjedde i Drammensbibliotekets 2. etasje, og det er med hensikt at Fellesnemnda på denne måten ønsker å komme seg ut av rådhusenes korridorer til en «nøytral» arena der folk ferdes. Disse møtene er åpne for publikum.

Kalender for når disse møtene er og hvilke saker som behandles, fremkommer på nyedrammen.no. Der kan man også lese reportasjer og referater fra møtene. Neste møte i Fellesnemnda er 7. september, og uken etter reiser Fellesnemnda på studietur til Vejle i Danmark for blant annet å lære om hvordan en kan få vekst i hele kommunen. Vejle har vist at kommunesammenslåing kan være det motsatte av sentralisering. Fellesnemnda skal også inspireres av Århus kommune som er en foregangskommune når det gjelder å involvere innbyggerne.

Svelviks oppgaveutvalg en suksess

En av oppgave Fellesnemnda nå tar fatt på, er å se på ulike modeller for et bedre lokaldemokrati. I så måte har Svelvik allerede høstet spennende erfaringer. Svelvik har sett nærmere på såkalte oppgaveutvalg, etter inspirasjon fra Danmark. I oppgaveutvalgene arbeider folkevalgte og innbyggere sammen. Svelvik kommune har hatt tre oppgaveutvalg, og et forskningsteam ledet av den danske professoren Jacob Torfing har fulgt disse gjennom to runder.

Hvert av de tre oppgaveutvalgene i Svelvik har bestått av fem politikere og ti innbyggere, som har drøftet temaene «omdømme», «velferdsteknologi» og «friluftsliv». Konklusjonen til Torfing er at oppgaveutvalgene i Svelvik har vært en suksess og er egnet til å være et forbilde for andre norske kommuner. Evalueringen av oppgaveutvalgene ble fremlagt i Svelvik 22. august. Du kan lese mer om oppgaveutvalg og Svelviks forsøk på nyedrammen.no, og fra venstre på bildet nedenfor er ordfører Andreas Muri, professor Jacob Torfing og nylig avgått rådmann, Gro Herheim.

 Her kan du lese mer om Svelviks oppgaveutvalg.