Svelvik, Nedre Eiker og Drammen har vedtatt å danne en ny kommune fra 1. januar 2020. Den nye kommunen vil med 100.000 innbyggere bli Norges sjuende største.

 Kommunestyrene i Nedre Eiker, Svelvik og Drammen

Kommunestyrene i Nedre Eiker, Svelvik og Drammen. (Foto: Torbjørn Tandberg)

Den har et grunnlag i en felles politisk plattform. Denne plattformen kan leses på drammenogsvelvik.com. Denne nettsiden som ble dannet før Nedre Eiker kom med, vil med det første gjenoppstå med nytt navn og ny adresse – og vil bli benyttet som en felles informasjonsside for alle tre kommuner. Her vil all relevant informasjon om den nye kommunen bli publisert, samt en kalender for alle viktige møter. I tillegg sender vi ut informasjonsskriv som dette med jevne mellomrom. Neste nyhetsbrev vil blant annet inneholde informasjon om den nye nettsiden.

Hvorfor ny kommune?

Dagens kommunegrenser samsvarer ikke lenger med de geografiske områdene der folk bor, lever og jobber. Det er fem hovedhensikter med den nye kommunen.

  1. Sikre gode og likeverdige tjenester til innbyggerne. En ny kommune vil få sterkere fagmiljøer. Gjennom å dele erfaringer og kompetanse kan vi gi et enda bedre tilbud til befolkningen.
  2. Robust økonomi. Kommuner med en stor økonomi har større økonomisk handlingsrom og bedre muligheter for å prioritere innenfor rammene.
  3. Helhetlig samfunnsutvikling. En ny kommune har bedre muligheter til å utvikle sine arealer på en mer hensiktsmessig måte. Kollektivtrafikk og veier kan for eksempel planlegges og bygges der folk ferdes, uten hensyn til tidligere grenser.
  4. Styrket lokaldemokrati. En større kommune betyr ikke dårligere vilkår for folkestyret. Tvert imot planlegger den nye kommunen ulike demokratimodeller for å styrke folkestyret i den nye kommunen. Oppgaveutvalg nevnes spesielt i Den politiske plattformen. Det er en måte å invitere ulike ressurspersoner i lokalsamfunnene til å løse arbeidsoppgaver sammen med folkevalgte.
  5. En sterkere stemme. En kommune med 100.000 innbyggere vil ha sterkere påvirkningskraft overfor sentrale myndigheter enn om de tre kommunene hadde operert hver for seg. En sterk stemme høres bedre enn et blandet kor.

Ta kontakt

Å slå sammen kommuner med flere tusen ansatte, er en omfattende og krevende prosess. Det kan vanskelig informeres ofte nok og godt nok. Kommunereformen er fast tema i alle møter med hovedtillitsvalgte. De folkevalgte blir holdt løpende orientert. Hvis det likevel er noe du som ansatt eller innbygger lurer på: Ta kontakt med din nærmeste leder eller tillitsvalgt.

Hva er en fellesnemnd?

Fram til 1. januar 2020 er det kommunestyrene i de tre kommunene som har all makt og myndighet i sin kommune. Når Stortinget har vedtatt ny kommunestruktur i juni, vil det imidlertid bli nedsatt en såkalt fellesnemnd som består av toppolitikere fra de tre kommunene. Her vil det møte tre representanter fra Svelvik, tre fra Nedre Eiker og seks representanter fra Drammen. Denne fellesnemnda vil bli et politisk verksted for å forberede den nye kommunen.

Arbeidsutvalget

Fram til at fellesnemnda dannes, er det nedsatt et arbeidsutvalg bestående av tre folkevalgte fra hver kommune. Det første møtet ble holdt på Havna i Drammen 1. mars, og der ble den politiske plattformen gjennomgått i detalj, slik at det er full enighet om hva plattformen betyr og hvordan skal forstås. I tillegg ble rådmennene i de tre kommunene gitt i oppdrag å nedsette arbeidsgrupper for å begynne med kartlegging av ulike områder i de tre kommunene. Disse kartleggingsgruppene har levert et mandat for sitt videre arbeid, og vil i fortsettelsen rapportere til rådmennene.

De to kommende møtene i arbeidsutvalget er 20. april og 11. mai. Disse møtene er åpne.

Temaene som nå kartlegges på tvers av kommune er: Økonomi, eierskap, planarbeid, lokaldemokrati, HR/personal, arkivtjenester, IKT og digitalisering og kommunikasjonsstrategi.

Felles kommunestyremøter

Fram til de tre kommunene blir én kommune, er det viktig å bli kjent med hverandre. Tidligere har kommunestyret i Svelvik og bystyret i Drammen hatt fellesmøte i bystyresalen i Drammen. 15. mars hadde de tre kommunestyrene for første gang et fellesmøte. Det skjedde i Adventistkirken i Mjøndalen. Disse fellesmøtene fatter ingen beslutninger, rett og slett fordi all makt fortsatt befinner seg i formannskap og kommunestyre i hver enkelt kommune. Møtene er likevel viktige arenaer for å bli kjent, snakke sammen og utveksle erfaringer. Dessuten er det innledere som har noe relevant å fortelle. På møtet i Mjøndalen var det rådmann og ordfører i Nye Asker som fortalte om prosessen der. Nye Asker ligger litt foran oss i løypa, og har gjort mange erfaringer som kommer til nytte når den nye storkommunen i og rundt Drammen skal dannes. Neste felles kommunestyremøte blir på Fossekleiva i Svelvik i juni.

Rekruttering av ny rådmann

De tre kommunene er enige om at den nye rådmannen skal ansettes eksternt. Prosessen med å ansette denne rådmannen har så vidt begynt. Denne prosjektrådmannen vil lede sammenslåingsprosessen og bli øverste administrative sjef i den nye kommunen fra 1. januar 2020. Når rekrutteringsbyrået er valgt vil et ansettelsesutvalg tre i arbeid. Dette utvalget vil bestå av representanter for den kommende fellesnemnda, tillitsvalgte og et rekrutteringsbyrå. Det forutsettes at prosjektrådmannen skal tiltre senest 1. januar 2018

Vi lærer av andre

I forbindelse med kommunereformen holdes det en rekke kurs og seminarer i regi av KS og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Representanter fra politisk og administrativ ledelse, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud deltar på disse samlingene.