Fagmiljøene har utarbeidet kunnskapsgrunnlag og strategier for tjenesteområdene. Og det er gjennomført arbeidsverksteder for områdene.

Fagområder

Barnevern

Oppvekst

Kultur, idrett og fritid

Helse og sosial

Tekniske tjenester

Utdanning

Pleie og omsorg

Administrative områder

Fellestjenester

Eiendomsforvaltning

Om verkstedene

Arbeidsverkstedene er del av arbeidet med å utvikle strategier for tjenesteutvikling. Formålet med møtene er å legge frem kunnskapsgrunnlaget og fagmiljøenes første utkast til strategi for de folkevalgte, og få de folkevalgtes første innspill til strategiarbeidet.

Arbeidsverkstedene er møter der fagkomiteene og fagutvalgene blir innkalt, og kommune- og bystyrerepresentanter blir invitert. Fra kommuneadministrasjonene møter styringsgruppen i delprosjektet som har ansvaret for det faglige innholdet, samt rådmennene.