Innkomne listeforslag

Fristen for levering av lister er gått ut.

Frist for levering

  • Mandag 1. april 2019 klokka 12 00

Fristen er absolutt.

Det er ikke nok at forslagene er poststemplet innen fristen. De må være Kundesenteret i Drammen i hende innen fristen klokka 12.

Innlevering

Listene må enten sendes via post eller leveres fysisk til Kundesenteret i Drammen rådhus i åpningstiden:

Mandag - onsdag 8 – 16
Torsdag 8 – 17
Fredag 8 – 15

Dersom listeforslag skal leveres utenom åpningstiden for Kundesenteret, må dette avtales med valgstyret i forkant.

Ønsker dere å sende forslagene og vedlegg via post, send dem til:

Drammen kommune
Postboks 7500
3008 Drammen.

Merk konvolutten med «Listeforslag, kommunestyrevalget 2019».

Type innsending

Forenklet

Partier som fikk 500 stemmer eller mer i Buskerud, eller minimum 5 000 stemmer på landsbasis, ved forrige stortingsvalg kan bruke forenklet innsending av listeforslag.

Disse partiene kan stille liste etter forenklet regelverk

Forenklet innsending innebærer at forslaget bare trenger underskrifter fra 2 styremedlemmer i partiets lokallag. Underskriverne må ha stemmerett i Nye Drammen kommune. 

Se infobrev til partier som tilfredsstiller krav til forenklet innsending (pdf)

Ordinær

Dersom dere ikke oppfyller kravene til forenklet innsending, må dere bruke ordinær innsending av listeforslaget.

Ved ordinær innsending må partiet ha minimum 300 underskrifter fra personer med stemmerett i Nye Drammen.

Se infobrev til partier som tilfredsstiller krav til ordinær innsending (pdf)

Liste og vedlegg

Last ned mal for liste og vedlegg, fyll ut og lever.

Hjelp til å fylle ut lista

I pdf-filene er det mulig å skrive inn data i alle de blå feltene før listeforslaget skrives ut. De blå feltene vil skrives ut som hvite - de er kun der for å vise hvor du kan fylle inn data.

Slik fyller dere ut listeforslaget

Dette må listeforslaget inneholde

Overskriften skal være navnet på partiet eller gruppen som leverer forslaget.

Registrerte partier må ha partiets registrerte navn som overskrift. Det skal ikke stå Drammen + «partinavn» i overskriften.

For uregistrerte partier må overskriften ikke kunne forveksles med navnet på et registrert politisk parti, registrert samepolitisk enhet eller overskriften på andre listeforslag i Drammen.
Kandidatene som stiller til valg må være ført opp på listeforslaget. Kandidatene kan ikke stille til valg for flere partier eller grupper til samme valg. Fornavn, etternavn og fødselsår på kandidatene skal stå på listeforslaget.

Antall kandidater

Listeforslag ved kommunestyrevalget skal være utfylt med minimum 7 kandidater og maksimum 63 kandidater. Av disse kan inntil 10 kandidater gis et stemmetillegg. Kandidater med stemmetillegg skal stå med uthevet skrift og/eller store bokstaver øverst på listeforslaget.

Partier som trenger kun to underskrifter på listeforslaget

  • Partier registrert i partiregisteret, og som ved forrige stortingsvalg fikk en oppslutning på minst 500 stemmer i Drammen eller 5 000 stemmer i hele landet.
  • Partier som er registrert i partiregisteret etter forrige stortingsvalg.

De som skriver under skal være styremedlemmer i partiets lokalavdeling i Drammen, og må være registrert bosatt i Drammen.

Styremedlemmene som har skrevet under på listeforslaget er listeforslagets tillitsvalgte og vararepresentant. Disse skal ha myndighet til å forhandle med valgstyret om endringer på listeforslaget.

Partier/grupper som trenger 300 underskrifter til kommunestyrevalget

  • Partier/grupper som ikke står i partiregisteret.
  • Partier/grupper som fikk færre enn 500 stemmer i Drammen eller 5 000 stemmer totalt i hele landet ved forrige stortingsvalg.

Alle som skriver under på listeforslaget må ha stemmerett i Drammen kommune.

Blant de som har skrevet under på listeforslaget må det komme tydelig frem hvem som er tillitsvalgt og vararepresentant. Disse skal ha myndighet til å forhandle med valgstyret om endringer på listeforslaget.

Slik fyller dere ut vedlegget

Dette må vedleggene inneholde

  • Vedlegg 1: Kontaktinformasjon til de som har skrevet under på listeforslaget 
  • Vedlegg 2: Kandidatenes navn og fødselsdato

Eventuelle vedlegg: Erklæring fra kandidater som ikke er folkeregistrert i kommunen når listeforslaget leveres på at de vil ha riktig folkeregistrert adresse på valgdagen.

Etter at lista er levert

Når listeforslagene er mottatt og kontrollert, kontaker valgsekretariatet foreslåtte kandidater.

Etter at fristen for å be seg fritatt utløper, behandler valgstyret listeforslagene til godkjenning på møte 9. mai 2019.

Kontakt

Har du spørsmål om listeforslagene eller om valget 2019? Send e-post til