Hvordan skal man bygge en ny, god kommune? Finnes det en suksessoppskrift når man skal bygge et godt lag? Hvordan skal man sikre at alle blir sett, hørt og føler seg like viktige i det nye laget? Vi har tatt en prat med to som vet mye om akkurat det å bygge lag.

Bjørn Petter ingebretsen og Vegard Hansen sammen på en fotballbane
BILDE: Vegard Hansen (t.v) og Bjørn Petter Ingebretsen Oppfordrer folk til å bruke stemmeretten sin.
Vegard Hansen og Bjørn Petter Ingebretsen har vært sentrale skikkelser i henholdsvis Mjøndalen og Strømsgodset gjennom mange år. Som ledere innen fotballen har de en klar filosofi om hvordan man kan  lykkes med å bygge et lag. Samtidig bor begge to i det som skal bli Nye Drammen kommune.

Inn i varmen

Er det noen likheter mellom det å bygge et fotballag og det å bygge en ny kommune?
- Ja, mener de to fotballprofilene. På en del områder er det likheter.
Selv om de to er uenige om hvilket lag som er best her i distriktet, er de enige om at det er flott at begge lagene nå er i den øverste divisjonen. Det gjør noe med interessen og engasjementet for fotballen.
- Vi må bare akseptere at det er rivalisering mellom klubbene, sier Bjørn Petter Ingebretsen som varslet at han trekker seg som hovedtrener for Strømsgodset kvelden før dette magasinet gikk i trykken.
Både Hansen og Ingebretsen tror heldigvis ikke at det vil bli den samme typen rivalisering mellom kommunedeler eller tettsteder i den nye storkommunen, men de ser at det er en omfattende og krevende jobb som skal gjøres for at alle skal føle seg inkludert og tatt inn i varmen.
Kan det trekkes paralleller fra jobben de har gjort med sine tropper hver dag, til arbeidet med å slå sammen tre kommuner, og hvordan skal det eventuelt gjøres?
- Klarer man å få de ansatte til å trives sammen, jobbe mot et felles mål, respektere hverandre og hverandres ulikheter, innordne seg og være lojale – da er man på god vei til å få til noe, sier de to.
Dette er viktig i fotballhverdagen, og de tror det samme blir viktig i byggingen av Nye Drammen kommune.
For Vegard spiller humør en viktig rolle. I tillegg er lojalitet, tillit, respekt og anerkjennelse brikker som må til for å lykkes med å bygge et godt lag.
Bjørn Petter tilføyer at det må stilles krav til den enkelte, at man må ha et felles mål og at man må snakke med hverandre - ikke om hverandre. Hvis de ansatte trives i jobben, vil det også påvirke innbyggerne. Hvis de ansatte snakker godt om arbeidsplassen sin, spres optimisme og positivitet, og mye kan ligge til rette for en god kultur med fremgang og gode resultater.
Og blir den nye kommunen snakket godt om, kan det igjen påvirke brukerne av de kommunale tjenestene og deres syn på hvor god den nye kommunen er.
Bjørn Petter Ingebretsen på tribunene på Marienlyst stadion
BILDE: Bjørn Petter Ingebretsen mener alle har et ansvar overfor landet til å bruke stemmeretten sin.

Felles identitet

Men kan alle innbyggerne oppleve en felles tilhørighet og føle en felles identitet i en sammenslått kommune?
På samme måte som verken Mjøndalen eller Strømsgodset kan eller vil bygge et lag med 11 spillere som er 185 centimeter høye, veier 80 kilo og som alle vil spille i forsvar, skal ikke den nye kommunen baseres på at alle kommunedelene eller lokalsamfunnene skal være like.
Et fotballag er satt sammen av enkeltindivider som har sine særpreg, som har sine kvaliteter og styrker, men som har en felles tilhørighet og felles mål. De unike kvalitetene, ferdighetene og annerledesheten må dyrkes, samtidig som alle må være lojale, tro mot visjonen og det man enes om. Tro mot laget.
Det er viktig for den nye kommunen også – dersom den skal bli en god kommune for alle, tror de to.
Begge er opptatt av at tettstedet Mjøndalen alltid må være Mjøndalen. Akkurat som Svelvik alltid vil være Svelvik og Strømsø alltid vil være Strømsø.
Når de tre kommunene slår seg sammen, har ingen et ønske eller mål om at nettopp de ulike stedene skal være noe annet enn de er i dag. Har du et hjerte som banker for ditt eget tettsted eller næromåde, vil det kanskje til og med banke enda litt hardere etter kommunesammenslåingen?  Kanskje ser man det unike ved stedet enda tydeligere, og det blir enda viktigere å ta vare på særtrekkene. 
Identiteten, kvalitetene og stoltheten til steder både i Svelvik, Drammen og Nedre Eiker er det viktig å bevare etter sammenslåingen – noe politikerne i fellesnemnda i Nye Drammen kommune også har understreket i den politiske plattformen.

Tatt på alvor

Der står det at den nye kommunen skal bidra til utvikling av lokalt særpreg. Områdenes kvaliteter skal bidra til stedsutvikling, og bysentra og lokale sentra skal utfylle hverandre. For at man skal lykkes med det, tror Bjørn Petter det er én spesielt viktig faktor som spiller inn:
- Alle må bli tatt på alvor, påpeker han.
Vegard Hansen prater videre om lillebror-storebror-syndromet. Hvis innbyggerne i de mindre kommunene og på de små stedene føler at de ikke blir tatt på alvor eller føler seg forskjellsbehandlet, vil det skape uro og misnøye. Og det er noe som er negativt i ethvert lag.
- I tillegg må man respektere at ikke alt blir som før. Man må respektere forandringen – på godt og vondt. Noe blir bedre og noe blir kanskje til det verre, sier Ingebretsen og tilføyer:
- Man må føle seg inkludert og rettferdig behandlet.
- Som Pippi sa, den sterkeste må alltid være den snilleste, skyter Vegard inn.
Han mener at de store ikke må være arrogante eller behandle de små med nedlatenhet. I tillegg må man informere godt om hvordan det vil bli og akseptere at det tar tid før folk venner seg til det.
- Men det krever litt av alle. Mjøndalen må slippe til storkommunen, og storkommunen må la Mjøndalen bidra. Men dette er ikke gjort over natta, smiler Mjøndalen-treneren.
Vegard Hansen på tribunen på Consto Arena.
BILDE: - Stemmer man ikke, så rakner demokratiet fullstendig, sier Vegard Hansen.

Følelsestyrt

Hansen advarer mot å skynde seg i dette arbeidet.
- Med mange som har vært motstandere av denne kommunesammenslåingen, kan man ikke forvente at de kommer til å elske dette. Det er følelsesstyrt, og det kan man ikke gjøre så mye med. Her gjelder det å ta tiden til hjelp.
For at både innbyggere og ansatte i den nye kommunen skal bli en del av laget, tror både Hansen og Ingebretsen at god kommunikasjon blir spesielt viktig.
- Hvorfor blir det slik og ikke slik? Hvis man går fra noe bra til noe litt dårligere, så må man få informasjon om dette for å kunne akseptere endringene, sier Bjørn Petter.
Han mener at når det er tatt en beslutning, så må man innrette seg etter det. Slik fungerer det i et demokrati.
Begge to har praktisert demokrati på lagene sine. De er opptatt av takhøyde og at alle må ha trygghet for og tillit til at de kan si det de mener. Men samtidig kan ikke alle regne med å bli hørt hver gang.
- Det er ikke helt demokrati i laget, men ikke diktatur heller, sier Vegard med et smil.
- Alle skal bli hørt, og alle skal bli tatt på alvor, men til syvende og sist er det jeg som har det siste ordet.

Sette seg inn i saker 

Både Vegard Hansen og Bjørn Petter Ingebretsen er opptatt av at innbyggerne i Nye Drammen kommune må bruke stemmeretten sin ved høstens kommunestyrevalg. De går så langt som å mene at folk har et ansvar for å stemme.

- Stemmer man ikke, rakner demokratiet fullstendig, sier Vegard og tilføyer:
- Jeg mener man plikter å sette seg litt inn i politikken, og tenke over hva som er best for fellesskapet, og ikke alltid for en selv.
- Jeg mener du har et ansvar overfor landet til å bruke stemmeretten din. Gjør din plikt, sier Bjørn Petter.